صفحه خانگی » آموزش اعداد در انگلیسی » آموزش ساعت و زمان در انگلیسی

آموزش ساعت و زمان در انگلیسی

می توان در انگلیسی از روش های مختلفی جهت نحوه پرسیدن ساعت و چگونگی پاسخ دادن به آن استفاده کرد.اگر چه مبحث زمان و ساعت همانند دیگر موضوعات زبان انگلیسی،در کشورهای مختلف انگلیسی زبان،نسبت به هم کمی متفاوت می باشد،اما اصول کلی در همه آنها یکسان و تفاوت ها بسیار جزئی می باشد.

item6پرسیدن ساعت:معمولا از جملات سوالی مشترکی جهت پرسیدن زمان استفاده می شود که در پائین نمونه هایی از آنها را مشاهده می کنید:

What time is it?
ساعت چنده؟
What’s the time?
ساعت چنده؟
Can you tell me the time, please?
میشه به من بگی ساعت چنده،لطفا؟
Have you got the right time?
دقیقا ساعت چنده؟
Does anybody know what time it is?
آیا کسی میدونه الان ساعت چنده؟
Do you have the time?
ساعت داری؟
What does your watch say?
ساعت شما چی میگه؟ (چه زمانی رو نشون میده؟)

روش های مودبانه تری هم برای پرسیدن ساعت وجود دارد، مخصوصا زمانی که بخواهیم از یک غریبه این پرسش را انجام دهیم:

Excuse me,could you tell me the time?
ییخشید،میشه به من بگید ساعت چنده؟
Could you please tell the time?
میشه لطفا بگید ساعت چنده؟

item4نکته: از کلمات پرسشی مانند ?What time و ?when جهت پرسش در مورد زمان اتفاقات و رویدادهای آینده استفاده می شود.همانگونه که در مثال های زیر مشاهده می کنید:

What time?=چه ساعتی؟

When?=چه موقع،کِی؟

What time does the flight to New York leave? At 10 am.
چه ساعتی پرواز به نیویورک حرکت می کنه؟ 10 صبح.
When does the bus arrive from London? 15 minutes later.
کِی اتوبوس از لندن می رسه؟ پانزده دقیقه دیگه.
When does the concert begin? This evening, around 5.
چه وقت کنسرت شروع میشه؟ امروز عصر،حول و حوش 5.
What time is your train? It’s at 3 O’clock.
(حرکت) قطار شما چه ساعتیه؟ 3 تمام.

item6گفتن ساعت: معمولا از دو روش برای گفتن زمان استفاه می شود:

tick3روش اول: در روش اول که رسمی تر و البته آسان تر نیز می باشد،ابتدا ساعت و سپس دقیقه،به صورت اعداد اصلی،به ترتیب و پشت سر هم خوانده می شود.همانندمثال های زیر:

[دقیقه+ساعت]

• 6:25 = six twenty-five (شش و بیست و پنج دقیقه)

• 8:05 = eight oh five (هشت و پنج دقیقه)

• 9:11 = nine eleven (نه و یازده دقیقه)

• 2:34 = two thirty-four (دو و سی و چهار دقیقه)

• 7:15 = seven fifteen (هفت و پانزده دقیقه)

• 5:30 = five thirty (پنج و سی دقیقه)

• 10:45 = ten forty-five (ده و چهل و پنج دقیقه)

Untitled-2تذکر: برای دقیقه های “01” تا “09” می توان صفر را به صورت “oh” تلفظ نمود:

• 3:05 = “three oh five” (سه و پنج دقیقه)

• 8:08 = “eight oh eight” (هشت و هشت دقیقه)

• 1:07 = “one oh seven” (یک و هفت دقیقه)

• 11:06 = “eleven oh six” (یازده و شش دقیقه)

tick3روش دوم: در روش دوم که غیررسمی تر و کمی پیچیده تر نیز هست، ابتدا دقیقه همراه با حروف اضافه “to” یا “past” و سپس ساعت بیان می شود. همانندمثال های زیر:

[دقیقه+(minutes)+past/to+ساعت]

• 3:05 = five past three (سه و پنج دقیقه)

• 8:08 = eight minutes past eight (هشت و هشت دقیقه)

• 11:20 = twenty past eleven (یازده و بیست دقیقه)

• 4:18 = eighteen minutes past four (چهار و هجده دقیقه)

• 6:25 = twenty-five past six (شش و بیست و پنج دقیقه)

• 8:40 = twenty to nine (هشت و چهل دقیقه/بیست دقیقه به نه)

• 2:59 = one minutes to three (دو و پنجاه و نه دقیقه/یک دقیقه به سه)

• 9:55 = five to ten (نه و پنجاه و پنج دقیقه/پنج دقیقه به ده)

• 4:35 = twenty-five to five (چهار و سی و پنج دقیقه/بیست و پنج دقیقه به پنج)

Untitled-2نکته: در مورد استفاده از کلمه minutes در ساختار past/to که داخل پرانتز قرار داده شده، در ادامه و در  تذکر3 در مورد آن توضیح داده شده است.

در توضیحات مربوط به روش دوم،همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید،باید گفت هر گاه عقربه دقیقه شمار،در بازه بین ساعت های 12 تا 6 (دقایق 1 تا 30) قرار بگیرد،از واژه “past” با تلفظ  ” پَست” و به معنی “گذشته شده” بعد از دقیقه استفاده می شود.حال اگر عقربه دقیقه شمار در بازه بین ساعت های 6 تا 12 (دقایق 31 تا 59) قرار بگیرد،واژه “to” با تلفظ “تو” و به معنی “مانده به” بعد از دقیقه بکار می رود.

tellthetime

noteنکات مهم پیرامون روش دوم: هنگامی که عقربه دقیقه شمار،روی دقیقه های 15‚ 30 و 45 قرار بگیرد،مطابق با روش اول،همانطور که پیش تر آموختیم،براحتی ابتدا ساعت و سپس دقیقه خوانده می شود.همانند مثال های زیر که در روش اول عنوان گردیده و جهت یادآوری،مجددا در این قسمت آورده شده است:

• 7:15 = seven fifteen (هفت و پانزده دقیقه)

• 5:30 = five thirty (پنج و سی دقیقه)

• 10:45 = ten forty-five (ده و چهل و پنج دقیقه)

clock1200twelve o’clock
دوازده تمام
clock12154quarter past twelve
دوازده و ربع
clock1230half past twelve
دوازده و نیم
clock1245quarter to one
یک ربع به یک

حال اگر بخواهیم این زمان ها را مطابق با روش دوم بیان کنیم، کمی متفاوت با آنچه که در تعریف گفته شد خواهد بود و در سه حالت بررسی می گردد:

I-هنگامی که پانزده دقیقه از ساعت گذشته باشد(عقربه دقیقه شمار روی دقیقه 15 باشد)،می توان از خود کلمه پانزده (fifteen) و یا معادل آن،یعنی quarter یا تلفظ “کوآرتر” و به معنی “ربع ساعت” به همراه واژه past مطابق با مثال های زیر،استفاده نمود:

• 2:15 = fifteen past two (دو و پانزده دقیقه)

• 2:15 = (a) quarter past two (دو و ربع)

• 7:15 = fifteen past seven (هفت و پانزده دقیقه)

• 7:15 = (a) quarter past seven (هفت و ربع)

• 11:15 = fifteen past eleven (یازده و پانزده دقیقه)

• 11:15 = (a) quarter past eleven (یازده و ربع)

II-هنگامی که سی دقیقه از ساعت گذشته باشد(عقربه دقیقه شمار روی دقیقه 30 باشد)،می توان از خود کلمه سی (thirty) فقط مطابق با روش اول و یا معادل آن،یعنی “half” یا تلفظ آمریکایی “هَف” و بریتانیایی “هاف”و به معنی “نیم ساعت” به همراه واژه “past”مطابق با مثال های زیر،استفاده نمود:

• 1:30 = one thirty (یک و نیم)

• 1:30 = half past one (یک و نیم)

• 5:30 = five thirty (پنج و نیم)

• 5:30 = half past five (پنج و نیم)

• 11:30 = eleven thirty (یازده و نیم)

• 11:30 = half past eleven (یازده و نیم)

III-هنگامی که پانزده دقیقه به ساعت مانده باشد(عقربه دقیقه شمار روی دقیقه 45 باشد)،می توان از خود کلمه پانزده (fifteen) و یا معادل آن،یعنی “quarter” یا تلفظ “کوآرتر” و به معنی “ربع ساعت” به همراه واژه “to”مطابق با مثال های زیر،استفاده نمود:

• 1:45 = fifteen to two (پانزده دقیقه به دو)

• 1:45 = (a) quarter to two (یک ربع به دو)

• 8:45 = fifteen to nine (پانزده دقیقه به نه)

• 8:45 = (a) quarter to nine (یک ربع به نه)

• 12:45 = fifteen to one (پانزده دقیقه به یک)

• 12:45 = (a) quarter to one (یک ربع به یک)

Untitled-2تذکر1: استفاده از “quarter” و “half” جهت گفتن ساعت،که همراه با کلمات “past” و “to” بکار می رود، نسبت به معادل عددی آنها، یعنی “پانزده” و “سی” ،آسان تر و رایج تر می باشد.

Untitled-2تذکر2: استفاده از حرف اضافه “a” قیل از “quarter” کاملا اختیاری می باشد و بکار بردن یا نبردن آن تاثیری در محتوی نخواهد داشت، اما قبل از کلمه”half” هرگز نباید از آن استفاده کرد.

Untitled-2تذکر3: هنگامی که شماره دقیقه twenty ،fifteen ،ten ،five و غیره باشد، در ساختار past/to نباید از کلمه minutes بعد از آنها استفاده کرد. همانند مثالهای زیر:

• 3:05 = five past three (سه و پنج دقیقه)

• 11:20 = twenty past eleven (یازده و بیست دقیقه)

• 6:25 = twenty-five past six (شش و بیست و پنج دقیقه)

• 8:40 = twenty to nine (هشت و چهل دقیقه/بیست دقیقه به نه)

• 9:55 = five to ten (نه و پنجاه و پنج دقیقه/پنج دقیقه به ده)

• 4:35 = twenty-five to five (چهار و سی و پنج دقیقه/بیست و پنج دقیقه به پنج)

اما در سایر موارد می بایست ذکر گردد. همانند مثالهای زیر:

• 6:03 = three minutes past six (شش و سه دقیقه)

• 8:08 = eight minutes past eight (هشت و هشت دقیقه)

• 4:18 = eighteen minutes past four (چهار و هجده دقیقه)

• 7:53 = seven minutes to eight (هفت دقیقه به هشت)

• 10:42 = eighteen minutes to eleven (هجده دقیقه به یازده)

item6استفاده از عبارت O’clock از این عبارت با تلفظ /اُکِلاک/ برای گفتن ساعت کامل که در آن دقیقه وجود ندارد استفاده می شود و به معنی “تمام و دقیق” می باشد. همانگونه که در شکل های زیر مشاهده می کنید. دقت کنید که در حالت نوشتاری می توان معادل عددی ساعت را نیز همانند مثالهای زیر در کنار o’clock بکار برد، در ضمن گاها ساعت های دقیق، بدون عبارت o’clock هم خوانده می شوند:

twelve O’clock = 12 o’clock

six O’clock = 6 o’clock

clock1200twelve o’clock
دوازده تمام
clock0600six o’clock
شش تمام
clock0100one o’clock
یک تمام
clock0800
eight o’clock
هشت تمام
clock0300three o’clock
سه تمام
clock1100eleven o’clock
یازده تمام

item6اصطلاحات زمانی مربوط به ساعات و لحظات روز

علاوه بر نکاتی که تا اینجا بدان اشاره شد ، از کلمات و عبارت های زیر جهت بیان ساعات و لحظات خاصی از شبانه روز مورد استفاده قرار می گیرد که همگی در جدول زیر معرفی شده اند.به عنوان مثال،به بازه زمانی بین 1 دقیقه بامداد تا 11:59 دقیقه صبح، اصطلاحا “morning” گفته می شود که در زبان فارسی صبح یا گاها بامداد تلقی می گردد.در ضمن از حروف اضافه “in” و “at” قبل از اصطلاحات زمانی مذکور،به صورتی که در جدول زیر ملاحظه می کنید،استفاده می گردد:

اصطلاحات زمانی مهم
بازه/نقطه زمان اصطلاح معنی
00:01 – 11:59 (AM)
(in the) morning صبح /بامداد
12:00 (12:00 PM)
(at) noon/midday
ظهر / نیم روز
12:01 – 18:00 (PM)
(in the) afternoon
بعد از ظهر
18:01 – 22:00 (PM)
(in the) evening
غروب
22:01 – 23:59 (PM)
(at) night
شب
24:00 / 00:00 (12:00 AM)
(at) midnight
نیمه شب

در ساعت های دیجیتال، همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، از زمان های 24 ساعته استفاده می شود. البته در صحبت های روزمره به دلیل دشواری و پیچیدگی در کلام، استفاده از آن معمول نیست و غالبا در انگلیسی رسمی مانند رادیو، تلویزیون، علوم نظامی و … بکار می رود. مزیت استفاده از زمان 24 ساعته در این است که می توان بدون نیاز به اصطلاحات زمانی به زمان مورد نظر در شبانه روز پی برد. به عنوان مثال مقصود از ساعت “22:00” همان “ده شب” می باشد و نیاز به واژه night برای شناسایی آن نیست. به هر حال در مواجهه با این فرم از زمان، اگر بخواهید آنرا به صورت غیر رسمی بیان کنید، باید لزوما از اصطلاحات زمانی بالا استفاده کنید. در این خصوص می توان این اصطلاحات را در چند دسته بررسی نمود:

I-اگر مقصود از ساعت، زمان قبل از ظهر (before noon) باشد،از عبارت “in the morning” استفاده می شود:

• 07:00 = It’s seven o’clock in the morning (ساعت هفت صبح است)

• 07:15 = It’s quarter past seven in the morning  (ساعت هفت و ربع صبح است)

• 07:30 = It’s half past seven in the morning (ساعت هفت و نیم صبح است)

• 07:45 = It’s quarter to eight in the morning (ساعت یک ربع به هشت صبح است)

II-اگر مقصود از ساعت، زمان بعد از ظهر (after noon) باشد،از عبارت “in the afternoon” استفاده می شود:

• 14:00 = It’s two o’clock in the afternoon (ساعت دو بعد از ظهر است)

• 14:15 = It’s quarter past two in the afternoon (ساعت دو و ربع بعد از ظهر است)

• 14:30 = It’s half past two in the afternoon (ساعت دو و نیم بعداز ظهر است)

• 14:45= It’s quarter to three in the afternoon (ساعت یک ربع به سه بعد از ظهر است)

III-اگر مقصود از ساعت، زمان دیروقت شب (late night) باشد،از عبارت “at night” استفاده می شود:

• 22:00 = It’s ten o’clock at night (ساعت ده شب است)

• 22:15 = It’s quarter past ten at night (ساعت ده و ربع شب است)

• 22:30 = It’s half past ten at night (ساعت ده و نیم شب است)

• 22:45 = It’s quarter to eleven at night (ساعت یک ربع به یازده شب است)

کاربرد AM و  PM در بیان زمان از عبارت AM که آن را به صورت های a.m ، A.M ، am هم می نویسند و “اِی اِم” تلفظ می کنند، جهت اشاره به بازه زمانی از نیمه شب (midnight) تا صبح (morning) بکار می رود که درجدول بالا با رنگ آبی نشان داده شده اند. اما از عبارت PM که آن را به صورت های P.M، pm و p.m هم می نویسند و “پی اِم” تلفظ می کنند، به طور کلی جهت اشاره به بازه زمانی از ظهر (noon) تا شب (night) بکار می رود که در جدول بالا با رنگ قرمز نشان داده شده اند:

• 3 AM = Three o’clock in the morning (ساعت سه صبح/بامداد)

• 3 PM = Three o’clock in the afternoon (ساعت سه بعداز ظهر)

گفتن ساعت 12:00 برای اینکه مشخص شود مقصود از ساعت 12، دوازده ظهر/نیمروز است یا دوازده نیمه شب، مطابق با حالت های زیر عمل مینماییم:

• حالت اول: از خود عبارت “twelve o’clock” برای مواقعی که می دانیم الان ظهر/نیمروز است یا نیمه شب و نیازی به گفتن آنها یا ذکر am و pm نمی بینیم استفاده می شود

• حالت دوم: برای گفتن ساعت دوازده ظهر یا همان نیمروز از PM در کنار عدد مربوطه و همچنین کلمات “midday” و “noon” به تنهایی یا همراه با کلمه “twelve” بکار می رود

• حالت سوم: برای گفتن ساعت دوازده نیمه شب از AM در کنار عدد مربوطه و همچنین از کلمه “midnight” به تنهایی یا همراه با کلمه “twelve” استفاده می شود

 12:00 = twelve o’clock (دوازده تمام)

12:00 PM = twelve midday = twelve noon = midday / noon (دوازده ظهر/نیمروز)

12:00 AM = twelve midnight = midnight (دوازده نیمه شب)

What time is it? It is twelve o’clock.
ساعت چنده؟ ساعت 12 تمامه.
What’s the time? It’s twelve noon/It’s noon.
ساعت چنده؟ ساعت دوازده ظهره.
Can you tell me the time please? It’s twelve midnight/It’s midnight.
میشه به من بگی ساعت چنده،لطفا؟ ساعت دوازده شبه.
What does your watch say? According to my watch It’s 12 am.
ساعت شما چی میگه؟ بر طبق ساعت من دوازده نیمه شب است.
Tell me what time it is. It’s 12 pm.
به من بگو ساعت چنده. ساعت دوازده ظهره.

Untitled-2تذکر:هرگز نباید از AM و PM در ساختار past/to استفاده کرد.

item2 مطالب تکمیلی در مورد زمان و ساعت

1-استفاده از “It is” و “It’s” برای گفتن زمان  هنگام پاسخ دادن به سوال در مورد زمان و ساعت، غالبا از ضمیر فاعلی “It” جهت اشاره به زمان و ساعت (time) استفاده می گردد، همانطور که در مثال های زیر مشاهده می کنید:

What time is it? It is twelve o’clock. (12:00)
ساعت چنده؟ ساعت 12 تمامه.
What’s the time? It’s half past five. (5:30)
ساعت چنده؟ ساعت پنج و نیمه.
Can you tell me the time,please? It’s ten to nine. (8:50)
میشه به من بگی ساعت چنده،لطفا؟ ساعت ده دقیقه به نه است.

البته گاها از خود کلمه time هم برای گفتن زمان استفاده می شود، مثلا گوینده های تلویزیون و رادیو برای اعلام زمان کم و بیش آنرا بکار میبرند:

Time is eleven past seven. (7:11)

ساعت هفت و یازده دقیقه است.(یازده دقیقه از هفت گذشته)

2-کاربرد حروف اضافه at و in در ساعت از حرف اضافه at جهت بیان زمان اتفاق یا رویداد مشخصی بکار می رود.اما از حرف اضافه in جهت بیان بازه ای از زمان که عمل مورد نظر در آن اتفاق می افتد،استفاده می شود و در فارسی “در ظرف” ترجمه می شود.همانطور که در مثال های زیر مشاهده می کنید:

[نقطه زمان+at]

[بازه زمان+in]

A-When does the concert begin?
کنسرت کی شروع میشه؟
B-It begins at 11 o’clock.
اون ساعت یازده شروع میشه.
A-When does the bus arrive?
اتوبوس کی میرسه؟
B-The bus arrives at midday.
اتوبوس ظهر(ساعت 12) می رسه.
A-It is 8:30 now, when will you be ready?
الان ساعت هشت و نیمه،شما کی آماده میشی؟
B-I’ll be ready in an hour, at about 9:30.
من ظرف یک ساعت آینده آماده میشم،حول و حوش نه  و نیم.
A-When will you finish your work?
کی کارت رو تموم میکنی؟
B-In less than 10 minutes.
در ظرف کمتر از 10 دقیقه.

 3-اصطلاحات زمان در انگلیسی آمریکایی  به جای کلمه past که بیشتر در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد، آمریکایی ها معمولا از کلمه after به این منظور استفاده می کنند. همچنین علاوه بر کلمه to گاها کلمات of ، before  و till را نیز به طور مشابه بکار می برند:

PastAfter

ToBefore, of, till

• 06:10 = ten past/after six (شش و ده دقیقه )

• 05:50 = ten to/before/of/till six (ده دقیقه به شش)

Untitled-2تذکز:در انگلیسی آمریکایی  از کلمه “after” در عبارت “half past” به صورت جایگزین ،یعنی “half after” استفاده نمی شود و معمول نیست.

4-استفاده از قید ها در بیان ساعت می توان از قیدهای مختلف جهت بیان تاکید یا تقریب زمان استفاده کرد.مطابق با مثال های زیر،برای تاکید ساعت ده،از قید “exactly” و برای تقریب و گردکردن ساعت های “پنج و بیست و شش دقیقه” و “نه و چهل و سه دقیقه” از قیدهای “nearly” و “about” استفاده می کنیم:

• 10:00 = It’s exactly ten o’clock (دقیقا ساعت الان ده است )

• 05:26 = It is nearly half past five (ساعت تقریبا پنج و نیم است)

• 09:43 = It is about quarter to ten (ساعت حول و حوش یک ربع به ده است)

 

همچنین این صفحه را ببینید

گفتن شماره تلفن

معمولا شماره های تلفن در انگلیسی به صورت رشته ای ار اعداد،تک تک و جداگانه ...

108 نظر

 1. با سلام وبسایتتون عالی خیلی بدردم خورد اموزش ساعتاش خیلی خوب بود ممنون از شما

 2. سلام .. واقعا عالیییییی و کامل بوود … ممنون از زحمتای شماااااااااا???????

 3. فوق‌العاده بود ،ممنون به خاطر زحمتتون

 4. سلام بسیار عالی و گویا بود ممنون از وقتی که گذاشتید

 5. اهل کامنت دادن نیستم
  ولی نمیشه بخاطر ارسال این مطلبتون ازتون تشکر نکرد
  تشکر

 6. سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت. واقعا عالی و کامل و به بهترین نحو ارائه کردین واقعا سپاسگزارم استاد.

  • درود بر شما دوست گرامی…
   خوشحالم که این نوشته مورد توجه و استفاده شده قرار گرفته..امیدوارم بتونم آموزش های بیشتری رو در آینده ارائه بدم….
   با سپاس از نظرات گرم و محبت آمیز شما…

 7. سلام واقعا مطلبتون عالی بود این اولین باری هست ک من کامنت میزارم چون واقعا وبسایتتون عالیه

  • دورد بر شما
   باعث افتخار منه که مطالب سایت مورد توجه شما قرار گرفته و براتون مفید واقع شده…
   براتون آروزی پیروزی و شادکامی دارم

 8. لطفا خواندن ساعت های رند(۹:۰۰)را به روش دوم نمایش دهید

 9. خیلی عالیی بود

 10. سید شهاب الدین میرخانی

  با عرض سلام و خسته نباشید
  نکته ای که در تذکر 3 نوشته شده است طبق درسنامه ی (Oxford Word Skills (Basic صحیح نمی باشد.

  (تذکر3:هنگامی که بخواهیم از “fifteen” در ساختار past/to استفاده کنیم،به طور استثنا کلمه “minutes” بعد از آن قرار می گیرد،در سایر موارد،بکار بردن آن جایز نمی باشد.)

  From Oxford Word Skills (Basic) page 15

  Use minutes with to and past when the number of minutes is not five, ten, fifteen, twenty or twenty-one, e.g. three minutes past six not three past six

  • درود دوست گرامی
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…ظاهرا این نکته جامع و درست هست و من اون رو تو این نوشته اعمال کردم….باز هم اگر موردی بود لطفا کامنت بگذارید…
   با سپاس از توجه و یادآوری شما….

 11. خلاصه، مفید و کامل
  ازتون ممنونم

  • درود بر شما
   خوشحالم که این نوشته مورد توجهتون قرار گرفته…
   با سپاس از نظرات گرم شما و آرزوی پیروزی و شادکامی…..

 12. بسیار بسیار عالی و مفید .. خدا به عمرتون و علمتون برکت مضاعف بده .
  من واقعا از وب سایت خوبتون دارم لذت میبرم.

  • خواهش میکنم…سپاسگذار از کامنت های گرم و محبت آمیز شما….من هم برای شما آرزوی پیروزی و موفقیت روز افزون دارم…

 13. خیلی ممنون
  توضیحاتتون عالی بود
  متشکرم

  • درود دوست گرامی
   خوشحالم که این نوشته براتون مفید واقع شده…
   با سپاس از نظرات گرم و انرژی بخش شما…براتون آرزوی شادکامی و موفقیت های روز افزون دارم…

 14. سلام خسته نباشین مطالبتون فوق العاده بود مرسی

 15. کاملا دقیق و خوب توضیح داده شده

 16. سلام من مدرس زبان هستم,واقعا سپاس گزارم بابت توضیحاتتون.تمام نکات ساعت و زمان رو خیلی خوب اشاره کرده بودین.چند تا اشکالاتم بابت زمان رفع شد.

 17. خیلی ممنون .من تا به الان در مورد هیچ مطلبی کامنت نزاشته بودم.ولی به قول دوست گرامی واقعا نمیشد بخاطر این مطلب نظری ارسال نکرد.

  • درود بر شما سحر عزیز
   بیان نظرات گرم و سازنده شما،نهایت لطف و توجه تون به این وبسایت و مطالب اون هست…من هم تمام تلاش خودم رو بکار بستم تا روز به روز در جهت کامل تر شدن مطالب قدم بردارم.
   براتون آرزوی سلامتی و پیروزی روز افزون دارم…

 18. سلام،خداقوت،آموزش شما عالیه،من با اینکه کلاس زبان میرم،ولی برای یادگیری به سایت شما مراجعه میکنم
  خیلی تشکر

  • درود یسنا عزیز
   ممنونم از نظرات گرم و انرژی بخش شما…بله منابع غیر کلاس زبان هم قطعا می تونه در یادگیری مطالب زبان مفید و سازنده باشه….
   با سپاس و آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما

 19. عالی و کامل. مرسی از شما

 20. سپاس فراوان کامل و جامع بود

 21. سلام
  مطالبتون خیلی عالی و جامع بود.ممنون از شما

  • درود برشما
   خوشحالم که این نوشته مورد توجه و پسند شما قرار گرفته…
   براتون آرزوی سلامتی و موفقیت های روزافزون دارم..

 22. مرضيه موسوي زاده

  با سلام
  ممنون از توضيح كامل و مفيدتون سپاس

 23. سلام، ممنون از زحمات فراوانتون. عالی بود
  ببخشيد کانال تلگرام ندارين؟!

  • درود دوست گرامی
   من هم از لطف و توجه شما نهایت سپاس رو دارم…هنوز کانال تلگرام راه اندازی نکردم..به امید خدا در آینده خیلی نزدیک لینک کانال رو تو وبسابت قرار خواهم داد..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما..

 24. سلام واقعا کامل بود مرسی

 25. ba salam va khasteh nabashid.mitonam begam kole site shoma ba matalebe besyar amozandeh va mofid…aliye..tamame nokate mohem ro dar nazar gereftid
  .ba arezoye movafaghyatetoon

  • درود گیتی عزیز
   سپاس از نظرات گرم و محبت آمیز شما…من هم براتون آرزوی سلامتی و موفقیت های روز افزون دارم.

 26. عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی*

 27. بی نظیر بود ممنونم

 28. سلام.
  واقعا عااااالی بود.
  با نهایت سپاااااس

 29. عالی و کامل ممنووووووووووون

 30. با سلام يكي از بهترين سايتهاي آموزشي سايت شماست

 31. بسیار ممنون از شما …خیلی عالی بود …آرزوی بهترین هارو دارم براتون.

 32. با تشکر – خیلی کامل بود

 33. عالی…کاش ادامه بدید👌👌

 34. خیلی کامل و عالی بود، ممنون از زحماتتون

 35. سلام ببخشید تو جمله زمانی که میگیم he gets up at a quarter past seven از atاستفاده میکنیم آیا تو a quarter to eight هم قبل از a از atاستفاده میکنیم یا بدون at نوشته میشه.

  • دورد آی سان عزیز
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…بله در مواقعی که نیاز باشه استفاه میشه…به مثالها توجه کنید:

   It is now a quarter to four

   الان ساعت یک ربع به چهار است.

   I’ll meet you at a quarter to six.

   ساعت یک ربع به شش شما رو ملاقات میکنم.

   با آرزوی موفقیت

 36. ببخشید half an hour میشه یک ساعت بعد یا نیم ساعت بعد؟

 37. سلام.. واقعا ممنونم.. چقدر جامع و کامل بود.. من خودم مدرس هستم و امروز میخواستم ساعت رو آموزش بدم..از نحوه آموزشیتون بسیار لذت و بهره بردم.. موفق باشید

  • درود دوست گرامی..
   خوشحالم که این نوشته مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته..
   من هم براتون ارزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم

 38. حمید رضا حسن حسینی

  خیلی عالی بود ممنون بابت مطالب خوبتون.

 39. ميدونستيد عااااالي هستيد؟؟؟؟ واقعاااا ممنون ازينكه انقدر روان و راحت توضيح داديد واقعا مفيد و كارساز بود ممنون🙏🏻🌸

  • درود دوست گرامی
   سپاس از کامنت های گرم و برمهر شما…خوشحالم که مطالب سایت تونسته تا اینجا رضایت شما رو جلب کنه..
   من هم براتون آرزوی سلامتی و کامیابی دارم..

 40. عاااااااالیییی بود مررررسی خدا خیرتون بده

 41. با عرض سلام و خسته نباشید
  من در مورد کاربرد واژه های past و to مشکل داشتم
  ممنون از توضیحات کامل سایتتون
  تشکر

  • درود بر شما..
   خوشحالم که نوشته های سایت تونست براتون مفید باشه..
   من هم براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم…

 42. سلام. اگه بگم به سایتتون معتاد شدم بیراه نگفتم. فوق العاده اس. توضیحات کامله. ممنون از زحمات شما. امیدوارم نتیجه این زحمات رو در برآورده شدن آرزوهاتون ببینید

 43. ممنون از سایت خوبتون عالی بود

 44. واقعا عالی و کامل و معرکه بود دستتون درد نکنهاز همه سایتها بهتر بود

  • درود سارا عزیز
   باعث افتخار من هست که این نوشته مورد پسند شما شده..
   براتون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم..

 45. عالی بسیار کار امد

 46. بسیار عالی ممنون از سایت خوبتون

 47. خیلی کامل و مفید بود.سپاسگزارم

 48. خیلی خوب بود ممنون هستم از شما متشکرم 👏🏻👏🏻😜😊

 49. ممنون از سایت خوبتون. واقعا عالی بود.مرسی

 50. سلام خیلی ممنون از یاد دادنتون…

 51. It is very good..great….tnx

 52. عاااالی بودید😍😍مرسیییی

 53. بهنظر من بسیار عالیهههههههههههههههههه

 54. با سلام
  سایتتون عالیترین و جامع تربن سایتی هست ک ب همه جوانب یک موضوع میپردازه. بابت اطلاعاتی ک میزارین بی نهایت سپاسگزارم‌

  • درود صبا عزيز
   خوشحالم مطالب سايت مورد توجهتون واقع شده…تلاس ما هم اين است كه آموزش هاي سايت عمدتا به صورت پايه اي و بنيادي تهيه بشود……
   به اميد آموزش هاي جامع و كاربردي بيشتر..
   با سپاس و آرزوي توفيق…

 55. بسیار عالی بود
  آموزش ساعت و زمان خیلی به من کمک کرد
  سپاس فراوان از شما
  موفق باشید

 56. عااالی بود.خیلی به دردم خورد.ممنون از سایت فوق العادتون.پیروز باشید

  • دورد مهرناز عزيز..
   خوشحالم كه اين نوشته مورد توجهتون قرار گرفته..
   با آرزوي بهترين ها براي شما

 57. عاااااالی مرسی 😘😘

 58. بسیار عالی بود
  خیلی وقت بود دنبال یه چیز ساده و کامل برا ساعت می گشتم مرسی

 59. بسیار بسیار کامل ممنون از سایت خوبتون

 60. واقعا مطالب خیلی خوب بود دمتون گرم

 61. عالی بود ممنونم

 62. با سلام
  واقعأ خیلی عالی توضیح دادین ممنونم از وقتی که گذاشتین تا ما بدون اینکه گیج بشیم نحوه بیان یا پرسیدن ساعت رو در انگلیسی به خوبی یاد بگیریم من که به راحتی متوجه شدم ،بسیار سپاسگذارم و خسته نباشید

 63. چرا نمیشه کپی کرد؟

 64. واقعا عالی و کامل – خیلی ممنون

 65. عالی بود خیلی ممنونم

 66. با عرض سلام و درود
  خدمت بزرگوارتان عرض کنم، خیلی ناراحت و متاثر از واگذاری سایت شدم، برای اینکه در میان انبوه ای از سایت های آموزش زبان سایتی را مثل سایت شما اینقدر کامل ندیدم، اگر مطالبی را آموزش داده اید سعی کرده اید تمام نکات آن را بسیار قابل فهم و سلیس بیان کنید، در هر صورت امیدوارم این اتفاق نیافتد.
  همیشه سلامت و پرانگیزه باشید.

 67. خیلی خوب و کاربردی بود. ممنونم

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *