صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی (صفحه 2)

آموزش گرامر انگلیسی

آشنایی با نیم جمله (clause) در انگلیسی

آشنایی با نیم جمله (clause) در انگلیسی

لینک فهرست مطالب نوشته آشنایی با نیم جمله (clause) در انگلیسی 1-تعریف نیم جمله 2-تعریف نیم جمله اصلی و تبعیت کننده (مستقل و وابسته) 3-انواع نیم جمله های وابسته (Types of dependent clauses) ⊕ نیم جمله اسمی (Noun clause) ⊕ نیم جمله صفتی (Adjective clause) ⊕ نیم جمله قیدی (Adverb clause) کاربرد being به عنوان نیم جمله قیدی پیش مطالعه ...

ادامه مطلب »

جملات معلوم و مجهول در انگلیسی

جملات معلوم و مجهول

جملات معلوم و مجهول در انگلیسی فهرست عناوین مطالب ⊕جملات معلوم (Active voice) 1-جملات معلوم با افعال لازم (Active voice with intransitive verbs) 2- جملات معلوم با افعال متعدی (Active voice with transitive verbs) ⊕جملات مجهول (Passive voice) ⊕افعال متعدی با دو مفعول ⊕افعالی که هم لازم هستند و هم متعدی کلیه جملات در انگلیسی از لحاظ حضور یا عدم ...

ادامه مطلب »

آشنایی با جملات شرطی در انگلیسی

Conditionals in English

لینک فهرست مطالب نوشته آشنایی با جملات شرطی در انگلیسی آشنایی با جملات شرطی در انگلیسی انواع جملات شرطی (Types of conditionals) ⊕جملات شرطی نوع صفر (Zero Conditional) ⇐ساختار جملات شرطی نوع صفر ⊕جملات شرطی نوع اول (First Conditional) ⇐ساختار جملات شرطی نوع اول ⊕جملات شرطی نوع دوم (Second Conditional) ⇐ساختار جملات شرطی نوع دوم ⊕جملات شرطی نوع سوم (Third ...

ادامه مطلب »

کاربرد “If I were you”

اگر جای تو بودم

در مدرسه و در کتابهای گرامر، از ابتدا قوانین پایه ای زیر به ما آموخته شده است: I – he – she – it ⇔ WAS We – you – they ⇔ WERE به عبارتی همواره در زمان گذشته، از فعل توبی (tobe) گذشته was برای ضمایر فاعلی اول شخص مفرد یعنی “I” و سوم شخص مفرد، یعنی “it ,she ...

ادامه مطلب »