صفحه خانگی » واژگان و اصطلاحات عمومی » نام بخش های مختلف صورت
نام بخش های مختلف صورت
parts of face name

نام بخش های مختلف صورت

واژه معنی تلفظ بریتانیایی(UK) تلفظ آمریکایی(US)
Forehead   پیشانی

/’fɒr.ɪd/ یا /’fɔː.hed/

/‘fɑː.rɪd/

Eyelash مژه

/’aɪ.læʃ/

/’aɪ.læʃ/

Eye چشم

//

//

Freckle لک صورت، کک مک

/’frek.əl/

/’frek.əl/

Nose بینی

/nəʊz/

/noʊz/

Nostril سوراخ بینی

/’nɒs.trəl/

/’nɒs.trəl/

Lip لب

/lɪp/

/lɪp/

Chin چانه

/tʃɪn/

/tʃɪn/

Jaw فک

/dʒɔ:/

/dʒɑ:/

Dimple گودی صورت

/’dɪm.pəl/

/’dɪm.pəl/

Mole خال، خال گوشتی

/məʊl/

/moʊl/

Earlobe

یا

Lobe

لاله گوش، نرمه گوش

/’ɪə.ləʊb/

/’ɪr.loʊb/  

Ear گوش

/ɪə/

/ɪr/

Cheekbone استخوان گونه

/’tʃiːk.bəʊn/

/’tʃiːk.boʊn/

Temple شقیقه، گیجگاه

/’tem.pəl/

/’tem.pəl/

Eyebrow ابرو

/’aɪ.braʊ/

/’aɪ.braʊ/

Hairline خط مو، سرحد موی سر و پیشانی

/’heə.laɪn/

/’her.laɪn/

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *