صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » جملات معلوم و مجهول در انگلیسی
جملات معلوم و مجهول
Active vs Passive Voice

جملات معلوم و مجهول در انگلیسی

جملات معلوم و مجهول در انگلیسی

فهرست عناوین مطالب

جملات معلوم (Active voice)

1-جملات معلوم با افعال لازم (Active voice with intransitive verbs)

2- جملات معلوم با افعال متعدی (Active voice with transitive verbs)

جملات مجهول (Passive voice)

⊕افعال متعدی با دو مفعول

افعالی که هم لازم هستند و هم متعدی

کلیه جملات در انگلیسی از لحاظ حضور یا عدم حضور عنصر فاعل (به عنوان انجام دهنده مستقیم عمل فعل) در آنها، به دو دسته معلوم (Active voice) و مجهول (Passive voice) طبقه بندی می شوند:

پیش مطالعه: چون مبحث جملات معلوم و مجهول، ارتباط مستقیم با افعال لازم (intransitive) یا همان افعال مفعول ناپذیر و متعدی (transitive) یا همان افعال مفعول پذیر و همچنین ارتباط با عنصر مفعول (object) دارد، در صورت لزوم و یا جهت مطالعه یا یادآوری، توصیه می شود نوشته اجزای جمله در انگلیسی پیش مطالعه گردد.

⊕جملات معلوم (Active voice)

جملاتی هستند که در آنها فاعل یا به عبارتی انجام دهنده مستقیم عمل فعل (عامل)، وجود دارد. به عبارتی دیگر در جملات معلوم، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم جهت بيان اينکه فاعل چه کاری‌ را انجام دهد استفاده می‌کنيم.

به عنوان مثال در جملات “سوفیا بیدار شد” و “سوفیا نامه را نوشت” به وضوح مشخص است که چه کسی اعمال بیدار شدن و نوشتن نامه را انجام داده است. پس جمله های فوق هر دو معلوم بوده و “سوفیا” فاعل آن می باشد. لازم به ذکر است که جملات معلوم در حالت کلی،هم با افعال لازم و هم با افعال متعدی، قابل تعریف می باشند (همانند دو جمله مذکور).در اینجا هر دو حالت به طور مفصل عنوان خواهد شد:

1- جملات معلوم با افعال لازم (Active voice with intransitive verbs)

جملات معلومی که در بردارنده یک فعل لازم باشند. به عبارتی در اینگونه جملات، فاعل به همراه یک فعل لازم (مفعول ناپذیر) در جمله بکار می رود. مثال های زیر، همگی جملات معلوم با افعال لازم را نشان میدهد که در آن، افعال لازم معلوم با رنگ قرمز و در صورت حضور فعل کمکی، رویهمرفته با رنگ پس زمینه آبی به عنوان فعل جمله نشان داده شده اند:

Sofia lied.

 سوفیا دروغ گفت.

{lie فعل لازم معلوم میباشد که به مفعول نیاز ندارد}

It will rain tomorrow.

فردا بارون میباره.

{rain فعل لازم معلوم میباشد که به مفعول نیاز ندارد}

Her baby is sleeping.

بچه او خواب است.

{sleep فعل لازم معلوم میباشد که به مفعول نیاز ندارد}

The youngster has vanished without a trace.

پسر جوان بدون هیچ اثر و نشانه ای ناپدید شده.

{vanish فعل لازم معلوم میباشد که به مفعول نیاز ندارد}

My friend is going to stay here for a couple of days.

دوست من قراره برای چند روزی اینجا بمونه.

{stay فعل لازم معلوم میباشد که به مفعول نیاز ندارد}

 Liza and her mother have lived in Los Angeles for 5 years.

لیزا و مادرش برای پنج سال تو لس آنجلس زندگی کرده اند.

{live فعل لازم معلوم میباشد که به مفعول نیاز ندارد}

2-جملات معلوم با افعال متعدی (Active voice with transitive verbs)

جملات معلومی که در بردارنده یک فعل متعدی باشند. به عبارتی در اینگونه جملات،فاعل به همراه یک فعل متعدی (مفعول پذیر) در جمله بکار می رود. مثال های زیر، همگی جملات معلوم با افعال متعدی را نشان میدهد که در آن، افعال متعدی معلوم با رنگ قرمز و در صورت حضور فعل کمکی، رویهمرفته با رنگ پس زمینه آبی به عنوان فعل جمله نشان داده شده و همچنین مفعول (object) با رنگ آبی مشخص گردیده است:

Sofia wrote the letter.

سوفیا نامه را نوشت.

{write فعل متعدی معلوم و “the letter” مفعول میباشد}

Sara rejects his offer of help.

سارا پیشنهاد کمک او را رد می کند.

{reject فعل متعدی معلوم و “his offer of help” مفعول میباشد}

Ambulance had taken Mike to hospital when we arrived.

وقتی ما رسیدیم،آمبولانس مایک رو به بیمارستان برده بود.

{take فعل متعدی معلوم و Mike مفعول میباشد}

Daniel has invited them to his birthday party.

دَنیِل اونها رو به جشن تولدش دعوت کرده.

{invite فعل متعدی معلوم و them مفعول میباشند}

The player hit the ball.

بازيكن به توپ ضربه زد.

{hit فعل متعدی معلوم و “the ball” مفعول میباشد}

Samuel gave Erica a slice of pizza.

ساموئل به اريكا يه قاش پيتزا داد.

{give فعل متعدی معلوم، Erica و “a slice of pizza” مفعول میباشند}

Me and my sister will send some flowers to our mom.

من و خواهرم چند تا گل برای مامانمون می فرستیم.

{send فعل متعدی معلوم، “some flowers” و “our mom” مفعول میباشند}

⊕جملات مجهول (Passive voice)

جملاتی هستند که در آنها فاعل یا به عبارتی انجام دهنده مستقیم عمل فعل، لزوما در آنها وجود ندارد و تمرکز و مقصود جمله روی عملی است که انجام شده، نه شخص یا عاملی که آن را انجام داده است. در وقع اینگونه جملات نیز فاعل دارند، اما فاعل، انجام دهنده عمل نمی باشد و به همین دلیل فاعل اینگونه جملات، غیرعامل تلقی میگردد.

به عنوان مثال،همانطور که پیشتر با جمله “سوفیا نامه را نوشت” آشنا شدید، این جمله به دلیل اینکه فاعل عامل (سوفیا) در آن وجود دارد و مشخص است که چه کسی عمل نوشتن نامه را انجام داده، پس جمله ایست معلوم با فعل متعدی “نوشتن” که “نامه” مفعول جمله می باشد. اما اگر به عنوان مثال بگوئیم “نامه نوشته شد” ، در این حالت فاعل این جمله چه کسی یا چه چیزی خواهد بود؟

در واقع،این جمله طبق تعریف،در وضعیت مجهول قرار می گیرد، چون مشخص نیست که چه کسی عمل نوشتن نامه را انجام داده است و از طرفی اصولا برای گوینده یا شنونده هم این موضوع مهم نیست. چیزی که مهم است عمل نوشته شده نامه بوده و اهمیت ندارد که به چه صورت یا توسط چه کسی این عمل انجام شده است. البته فاعل این جمله کلمه “نامه” و از نوع فاعل غیرعامل می باشد. بنابراین چنین جملاتی، طبق تعریف، به دلیل نامعلوم بودن یا نامعلوم باقی ماندن عنصر فاعل به عنوان عامل، جملات مجهول نامیده می شوند.

مثال های زیر،همگی حالت مجهول جملات معلومی هستند که در بخش قبلی (جملات معلوم با افعال متعدی) با آنها آشنا شده اید. دقت کنید که همیشه اینطور نیست که شما بخواهید الزاما از روی جملات معلوم، جملات مجهول بسازید،لذا این مثال ها صرفا برای درک بهتر حالت مجهول آورده شده است. بعدا خواهید آموخت که جملات مجهول کاربردهای فراوانی داشته و شما باید بدون نیاز به حالت معلوم جمله، مستقیما جملات مجهول ایجاد نمائید:

The letter was written by Sofia.

نامه توسط سوفیا نوشته شد.

{“was written” فعل مجهول میباشد}

His offer of help is rejected by Sara.

پیشنهاد کمک او توسط سارا رد می شود.

{“is rejected” فعل مجهول میباشد}

Mike had been taken to hospital by ambulance when we arrived.

وقتی ما رسیدیم، مایک با آمبولانس به بیمارستان برده شده بود.

{“had been taken” فعل مجهول میباشد}

They have been invited to Daniel’s birthday party.

اونها به جشن تولد دانیال دعوت شده اند.

{“have been invited” فعل مجهول میباشد}

The ball was hit by the player.

توپ توسط بازیکن ضربه زده شد.

{“was hit” فعل مجهول میباشد}

A slice of pizza was given to Erica.

یک قاش پیتزا به اریکا داده شد.

{“was given” فعل مجهول میباشد}

Some flowers will be sent to our mom.

چند تا گل برای مامانمون فرستاده می شود.(فرستاده خواهد شد)

{“will be sent” فعل مجهول میباشد}

نکته1: همانند آنچه که در مثال های بالا ملاحظه نمودید، در جملات مجهول، فعل اصلی، طبق قاعده، همواره به شکل ستون سوم (Past Participle) بکار میرود که در مثالهای بالا با رنگ قرمز نشان داده شده اند. خاصیت این افعال به گونه ایست که در کنار فعل یا افعال کمکی دیگر، رویهمرفته به عنوان فعل مجهول جمله در نظر گرفته می شوند که در مثالهای بالا با رنگ پس زمینه آبی نشان داده شده اند.

یادآوری: جهت یادآوری یا آشنایی با ستون اول ،دوم و سوم افعال باقاعده و بیقاعده، می توانید نوشته افعال با قاعده و بیقاعده در انگلیسی را مطالعه نمایید.

نکته2: نحوه تبدیل جملات معلوم به مجهول در زمان های مختلف (English tenses) مبحث مفصل و طولانی می باشد که واقعا در این نوشته نمی گنجد. این مبحث در کتاب “زمان ها در انگلیسی” به طور کامل، همراه با مثال و توضیحات کافی، معرفی شده است که در صورت لزوم می توانید از لینک کتاب آموزش زمان ها در انگلیسی آن را تهیه بفرمایید.

نکته3: افعال لازم به دلیل اینکه مفعول پذیر نیستند، تحت هیچ شرایطی قابل تبدیل شدن به مجهول نیستند و به عبارتی حالت مجهول ندارند، به همین دلیل می توان آنها را به سادگی تشخیص داد. به عبارتی دیگر، جملاتی که در حالت معلوم، فعل لازم در آنها بکار رفته، قابل تبدیل به مجهول نیستند، چون از لحاظ منطقی نامفهوم و نادرست خواهند بود. درمثال های زیر، حالت معلوم دو جمله با افعال لازم arrive و go نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه مینمائید، تبدیل این اینگونه جملات به مجهول، اگر چه از لحاظ فنی و گرامری درست میباشد، اما از لحاظ منطقی و مفهومی کاملا نادرست میباشد. بنابراین باید گفت که افعال arrive و go هرگز نمی تواند بصورت مجهول بکار رود:

جمله معلوم با فعل لازم We arrived home.

ما رسیدیم خونه.

{arrive فعل لازم میباشد}

جمله مجهول با فعل لازم-نادرست  We were arrived home.

ما به خونه رسیده شدیم.

{فعل arrive به صورت اشتباه تبدیل به مجهول شده است}

جمله معلوم با فعل لازم Mike was going to school.

مایک داشت به مدرسه میرفت.

{go فعل لازم میباشد}

جمله مجهول با فعل لازم-نادرست Mike was being gone to school.

مایک داشت به مدرسه رفته میشد.

{فعل go به صورت اشتباه تبدیل به مجهول شده است}

⊕افعال متعدی با دو مفعول

در نکات قبل عنوان شد که تنها می توان با افعال متعدی که مفعول پذیر هستند، جملات مجهول ایجاد نمود و اینکه مفعول در جملات معلوم، به عنوان فاعل (غیرعامل) در جملات مجهول می نشیند. حال اگر یک فعل متعدی در یک جمله معلوم هر دو نوع مفعول مستقیم و غیر مستقیم را پشتیبانی کند، به نظر شما در حالت مجهول،کدام مفعول در جایگاه فاعل می نشنید و به عبارتی نقش فاعل جمله مجهول را بر عهده می گیرد، مفعول مستقیم یا مفعول غیر مستقیم؟ ابتدا  به مثال زیر که یک جمله معلوم با فعل متعدی میباشد توجه کنید:

Samuel gave Erica  a slice of pizza.

ساموئل به اریکا یک قاش پیتزا داد.

همانطور که ملاحظه می کنید،در این جمله، give از جمله افعال متعدیست که دو مفعول را پشتیبانی میکند. به عبارتی دیگر در این جمله Erica مفعول غیرمستقیم و “a slice of pizza” مفعول مستقیم میباشد. حال در پاسخ به اینکه کدام مفعول در حالت مجهول به عنوان فاعل جمله مینشید باید گفت که هر دو مفعول می تواند به نوبه خود این نقش را بر عهده بگیرد و در واقع شما می توانید در دو حالت، جمله معلوم مذکور را تبدیل به مجهول کنید، اما نکته در این است که انتخاب فاعل جمله مجهول از بین دو مفعول مستقیم و غیر مستقیم در جمله معلوم، غالبا بستگی به درجه تاکید آن دارد. به عبارتی، اگر بخواهیم تاکید را روی مفعول مستقیم قرار داده و آنرا پر اهمیت ترجلوه دهیم، می توانیم آنرا به عنوان فاعل جمله مجهول در نظر بگیریم و اما اگر بخواهیم تاکید را روی مفعول غیر مستقیم قرار دهیم و آنرا پر اهمیت تر جلوه دهیم، می توانیم آنرا به عنوان فاعل جمله مجهول، در ابتدای جمله قرار دهیم. اما دقت شود که محتوا و معنی هر دو جمله مجهول به دست آمده، به نوعی یکسان بوده و شما می توانید بنا به نظر و سلیقه خود، هر یک از آنها را مورد استفاده قرار دهید. جملات زیر، حالت مجهول همان جمله معلوم که در بالا ذکر شد میباشد:

A slice of pizza was given to Erica.

یک قاش پیتزا به اریکا داده شد.

{“A slice of pizza” فاعل جمله مجهول و تاکید روی آن میباشد}

Erica was given a slice of pizza.

به اریکا یک قاش پیتزا داده شد.

{“Erica” فاعل جمله مجهول و تاکید روی آن میباشد}

به مثال بعدی توجه کنید:

ابتدا جمله معلوم زیر را در نظر بگیرید که در آن فعل send به عنوان فعل متعدی ای که دو مفعول را پشتیبانی می کند، بکار رفته است. همانطور که ملاحظه میکنید، در این جمله “some flowers” مفعول مستقیم و “our mom” مفعول غیر مستقیم میباشد:

Me and my sister will send some flowers to our mom.

من و  خواهرم چند تا گل برای مامانمون میفرستیم.

حال مطابق با توضیحات بالا، حالت مجهول این جمله، در دو حالت مختلف، مطابق آنچه که در پایین مشاهده میکنید، قابل بیان شدن میباشد که در آن یکبار “some flowers” در جایگاه فاعل (غیرعامل) جمله مجهول نشسته و مورد تاکید بوده و بار دیگر “our mom” در این جایگاه به عنوان فاعل قرار گرفته و تاکید و تمرکز مفهوم جمله بر روی آن قرار دارد:

Some flowers will be sent to our mom.

چند تا گل برای مامانمون فرستاده می شود.

{“some flowers” فاعل جمله مجهول و تاکید روی آن میباشد}

Our mom will be sent some flowers.

براي مادرمون چند تا گل فرستاده مي شود.

{“our mum” فاعل جمله مجهول و تاکید روی آن میباشد}

مثال دیگر:

Active voice

جمله معلوم

Professor Smith gave Jorge  an A.

استاد اسمیت به جُرج یک نمره A داد.

Passive voice1
جمله مجهول 1

An A was given to Jorge (by Professor Smith)

یک نمره A (توسط استاد اسمیت) به جُرج داده شد.

Passive voice2
جمله مجهول 2

Jorge was given an A (by Professor Smith).

به جُرج یک نمره A (توسط استاد اسمیت) داده شد.

⊕افعالی که هم لازم هستند و هم متعدی

بعضی افعال (نه همه افعال) در انگلیسی وجود دارند که متناسب با معانی چندگانه ای که در جمله دارند، میتوانند در شرایط مختلف، هم به عنوان فعل لازم (intransitive) و هم به عنوان فعل متعدی (transitive) عمل نمایند. به عبارتی دیگر، این دسته از افعال، در بعضی موقعیت ها نقش فعل لازم و در بعضی موقعیت های دیگر نقش فعل متعدی را ایفا مینمایند.بنابراین تنها حالت متعدی فعل، قابل تبدیل به مجهول میباشد.به عنوان مثال فعل run که در جدول زیر نیز آورده شده، به عنوان یک فعل لازم به معنی “دویدن” و به عنوان یک فعل متعدی به معنی “اداره کردن” می باشد.در جدول زیر تعدادی از اینگونه افعال که هم به عنوان یک فعل لازم و هم به عنوان یک فعل متعدی می توانند بکار روند، معرفی گردیده و در ضمن در ستون فعل متعدی، نمونه مفعول ها درون پرانتز قرار گرفته اند:

نمونه افعال لازم-متعدی
فعل لازم

(مفعول ناپذیر)

معنی فعل متعدی

(مفعول پذیر)

معنی
run دویدن

(ورزش کردن)

run

(the business)

اداره کردن

(کسب و کار)

eat خوردن

(در حالت کلی)

eat

(a sandwich)

خوردن چیزی

(ساندویچ)

answer جواب دادن

(در حالت کلی)

answer

(the phone)

جواب دادن به چیزی

(تلفن)

smell بودادن smell

(the flower)

بو کردن

(گل)

taste طعم داشتن، مزه دادن taste

(the food)

چشیدن

(غذا)

در مثال های زیر، جملات شماره 1 جملاتی معلوم با فعل لازم بوده که در آن فعل لازم مورد نظر، قابل تبدیل به مجهول شدن نمی باشد. جملات شماره 2 جملاتی معلوم با فعل متعدی می باشد که قابل تبدیل به مجهول شدن بوده و نهایتا جملات شماره 3 حالت مجهول همان جملات معلوم با فعل متعدی شماره 2 می باشد. در ضمن افعال لازم، متعدی و مجهول با رنگ قرمز و مفعول هم که در جملات مجهول به عنون نائب فاعل بکار می رود، با رنگ آبی نشان داده شده است:

1-I ran every weekend last summer.

 .من پارسال تابستون هر آخر هفته میدویدم

2-Melissa runs the new business.

ملیسا کسب و کار جدید رو میگردونه / اداره میکنه.

3-The new business is run by Melissa.

کسب و کار جدید توسط ملیسا اداره میشود.

1-Daniel is a greedy guy, he eats all the time.

 (همش در حال خوردنه).دانیال آدم شکمویی هست،اون همش میخوره

2-Lisa usually eats a fast food at work.

لیزا معمولا تو محل کار يك غذاي آماده ميخوره.

3-A fast food is usually eaten at work.

يك غذاي آماده معمولا تو محل کار خورده میشود.

1-You should think before you want to answer.

.بهتره قبل از اینکه بخوای جواب بدی فکر کنی

2-The secretary answers the phone.

منشي تلفن رو جواب می دهد.

3-The phone is answered by the secretary.

تلفن جواب داده میشود توسط منشی.

1-The flower smelled sweet.

.اون گل بوی مطبوعی میداد

2-Someone smelled the flower.

یک کسی اون گل رو بو کرد.

3-The flower was smelled.

اون گل بوئیده شد.

1-The food tasted delicious.

.غذا طعم لذیذی داشت

2-My mother tasted the food.

مادرم غذا رو چشید.

3-The food was tasted.

غذا چشیده شد.

مثال های بالا نیز نشان دهنده این است که فقط افعال متعدی (transitive)  میتوانند فرم مجهول داشته باشند. گاهی اوقات ممکن است شما در لازم یا متعدی بودن یک فعل دچار شک و تردید و سرگردانی شوید. در چنین مواقعی،فعل مورد نظر را در یک دیکشنری بررسی نمائید.همانطور که در ابتدای مبحث “آشنایی با افعال لازم و متعدی” بدان اشاره شد، بیشتر دیکشنری ها فعل های متعدی را با علامت های vt یا t و همچنین فعل های لازم را با علامت های vi یا i نمایش میدهند تا شما را در لازم یا متعدی بودن فعل یاری نمایند.

همچنین این صفحه را ببینید

آشنایی با Gerund و Infinitive در انگلیسی

آشنایی با Gerund و Infinitive در انگلیسی Gerund و Infinitive اسامی ای هستند که از ...

17 نظر

 1. Avatar photo

  عجب وبسایت باحال….اولبن سایت زبان انگلیسی هست که انقدر جالب و مفهومی و باانگیزه زبان رو درس میده…خدا بهتون اجر و سلامتی بده..الهی آمین

 2. Avatar photo

  خدا قوت …
  دمتون گرم از توضیحات رون و قابل فهم پر از جزییات…
  عالیست 🙂

 3. Avatar photo

  واقعا خسته نباشید عرض می کنم به این زحمات فوق العاده ، بی چشمداشت و بی نظیرتون…
  فوق العاده اید:)

  • Avatar photo

   درود دوست عزیزم
   سپاس از نظرات گرم محبت آمیزشما..
   من هم برای شما آرزوی سلامتی و شادکامی دارم..

 4. Avatar photo

  با سلام خدمت مدیر سایت و تشکر از زحمات قبلی -چرا زمان های مجهول مثل زمان های معلوم در سایت تفکیک نشده -لطفا بررسی کنید زمان های معلوم گذاشته شده هم نیز 12 تا زمان اصلی هست ولی 4 تا زمان غیر اصلی نیست که جمعا بشه 16 تا

  • Avatar photo

   دورد قاسم عزیز
   چون مبحث زمانهای مجهول کمی پیچیده و طولانی هست و از طرفی چون زمان های معلوم در الویت قرار داشت، فعلا معلوم ها رو قرار دادم تا سر فرصت مجهول ها رو هم وارد کنم…زمان های غیراصلی رو هم باید به فرصتی پیدا کنم تا وارد کنم..به امید خدا همه رو انجام میدم..
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 5. Avatar photo

  دمتون گرم خدایی امتحان دارم کلی به دردم خورد??

 6. Avatar photo

  واقعا ممنون
  发布会必备v

 7. Avatar photo

  من از اطلاعات خودم و کتابها و سایت شما جزوه ای آماده کردم و زبان انگلیسی کنکور تدریس می کنم.حلال کنید اگر پاره ای از مطالب از سایت شماست..موفق و موید باشید.

  • Avatar photo

   درود بر شما مهران عزیز…
   باعث افتخار من هست که از مطالب و کتاب های تهیه شده سایت به عنوان بخشی از منابع آموزشی توسط شما استفاده بشه…اگر تا حد امکان با ذکر منایع باشه هنوز بهتر هم خواهد بود..
   براتون بهترین ها رو در هر کجا که هستید آرزومندم..

 8. Avatar photo

  سلام.بسیار عالی,همینکه معانی جملات رو مینویسید خیلی به درک بهتر کمک میکنه,متشکرم???

  • Avatar photo

   درود سما عزیز
   باعث خوشحالی و خرسندی بنده هست که نوشته های سایت مورد توجه و پسند شما واقع شده..
   براتون آرزوی سلامتی و پیروزی های روزافزون دارم.

 9. Avatar photo

  شما فوق العاده اید، آیا جایی تدریس میکنید؟

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *