صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » اجزای گفتار در انگلیسی
اجزای گفتار
اجزای گفتار

اجزای گفتار در انگلیسی

اجزای گفتار در انگلیسی یا همان اقسام کلمه در انگلیسی، عناصر هشت گانه ای هستند که از لحاظ معنایی و کاربرد،نقش خاصی را در جمله ایفا می کنند.ما معمولا در صحبت های روزمره خود،از هزاران کلمه استفاده می کنیم،اما جالب است بدانیم که می توان تمام این کلمات را در هشت گروه دسته بندی نمود.به عبارت دیگر هر کلمه در جمله،بدون شک متعلق به یکی از این دسته عناصر یا به عبارتی زیر مجموعه یکی از آنها خواهد بود.به خاطر سپردن این هشت عنصر و نقش آنها،در یادگیری ساختار جمله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

لازم بذکر است که مفهوم “اجزای گفتار” با “اجزای جمله” فرق می نماید،در واقع هر یک از اجزای گفتار در انگلیسی را می توان به تنهایی بکار برد،اما در مورد اجزای جمله این موضوع صدق نمی کند،چون طبق تعریف، جمله مجموعه به هم پیوسته ای از کلمات با ساختاری مشخص است که وضعیت یا عملی را بیان می دارد و بنابراین به کار بردن این اجزا برای کامل شدن جمله الزامی می باشد .در بخش گرامر،هر یک از این مباحث به طور کامل توضیح داده شده است.ابتدا در این قسمت به معرفی اجزای گفتار می پردازیم:

 اسم (noun)  ضمیر (Pronoun)  صفت (Adjective)

فعل (Verb)  قید (Adverb)  حرف اضافه (Preposition)

حرف ربط (Conjunction)  حرف ندا (Interjection)

اسم (Noun) اسم کلمه ایست که برای نامیدن انسان ها،حیوانات،اشیا،مواد،وضعیت ها،رویدادها،ایده ها و عواطف بکار می رود. یک اسم به عنوان یک فاعل، مفعول یا متمم عمل می نماید و می تواند بواسطه یک صفت تعریف شود.می توان اسم ها را در چندین نوع دسته بندی کرد:

1-اسامی انتزاعی یا مفهومی (Abstract nouns)

2-اسامی فیزیکی یا قابل لمس (Concrete nouns)

3-اسامی عام و جنرال (Common nouns)

4-اسامی خاص (Proper nouns)

5-اسامی قابل شمارش (Countable nouns)

6-اسامی غیرقابل شمارش (Uncountable nouns)
parts-of-speech-nouns

جدول نمونه اسم ها
اسم  معنی
love عشق [اسم انتزاعی]
table میز [اسم فیزیکی]
country کشور [اسم عام]
Iran ایران [اسم خاص]
pencil مداد [اسم قابل شمارش]
information اطلاعات [اسم غیر قابل شمارش]

People (اسم عام) liked to go to Bondi beach (اسم خاص) .

مردم دوست داشتند به ساحل بندای بروند.

Hector (اسم خاص) passed the test (اسم عام-قابل شمارش) .

هکتور آزمون رو قبول شد.

Would you like some milk (اسم خاص-غیرقابل شمارش) ?

کمی شیر میل داری؟

My parents (اسم عام) are traveling to Japan (اسم خاص) next month (اسم عام-قابل شمارش) .

پدر و مادر من ماه بعد دارن به ژاپن سفر می کنند.

ضمیر (Pronoun) ضمیرها کلماتی هستند که به جای اسم یا یک عبارت اسمی می نشینند و به نیابت از آنها،همان نقش را ایفا می کنند.در انگلیسی چندین نوع ضمیر وجود دارد:

1-ضمایر فاعلی (Subjective pronouns)

2-ضمایر مفعولی (Objective pronouns)

3-ضمایر ملکی (Possessive pronouns)

4-ضمایر انعکاسی (Reflexive pronouns)

5-ضمایر تاکیدی (Intensive pronouns)

6-ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

7-ضمایر پرسشی و استفهامی (Interrogative Pronouns)

8-ضمایر اشاره ای (Demonstrative Pronouns)

9-ضمایر نامعین (Indefinite Pronouns)

parts-of-speech-1

جدول نمونه ضمیرها
ضمیر  معنی
I من [ضمیر فاعلی]
my مال من [صفت ملکی]
mine مال من [ضمیر ملکی]
them آنها را،به آن ها [ضمیر مفعولی]
myself خودم،من‌ خودم‌ [ضمیر انعکاسی]
who که (مربوط به اشخاص) [ضمیر موصولی و پرسشی]
this,that این،آن [ضمیر اشاره ای]
both هردو،هر دوتا [ضمیر نامعین]

He (ضمیر فاعلی) himself (ضمیر انعکاسی) doesn’t want to come with us (ضمیر مفعولی) .

اون خودش نمی خواهد با ما بیاد.

Sara herself (ضمیرتاکیدی انعکاسی) baked the cake.

سارا خودش کیک رو پخت.

Would you (ضمیر فاعلی) help me (ضمیر مفعولی) ?

میشه به من کمک کنی؟

His (صفت ملکی) house is bigger than ours (ضمیر ملکی) .

خانه او از مال ما بزرگتر است.

This (صفت اشاره) car is mine (ضمیر ملکی) .

این ماشین مال من است.

The boy who (ضمیر موصولی) called yesterday is my (ضمیر ملکی پیوسته) brother.

پسری که دیروز زنگ زد برادر من هست.

Who (ضمیر پرسشی) is she (ضمیر فاعلی) ?

اون کیه؟

I (ضمیر فاعلی) think both (ضمیر نامعین) answers are correct.

من فکر می کنم هر دو جواب صحیح هستند.

صفت (Adjective) صفت کلمه ایست که صرفا برای توصیف اسم به کار می رود. در زبان انگلیسی،می توان صفت را مطابق با دسته بندی های زیر تعریف نمود:

1-ایده و نظر (Opinion)

2-سایز و اندازه (Size)

3-سن و سال (Age)

4-شکل و قیافه (Shape)

5-رنگ (Color)

6-ملیت و اصالت (Origin)

7-جنس (Material)

parts-of-speech-adjective

جدول نمونه صفت ها
صفت  معنی
nice  زیبا [ایده و نظر]
big بزرگ [سایز]
young جوان [سن و سال-قدمت]
round گرد [شکل و قیافه]
red قرمز [رنگ]
Italian ایتالیایی [ملیت]
metal جنس [فلز]

I have a red (رنگ) hat.

من یک کلاه قرمز دارم.

The new (قدمت) car broke down.

ماشین جدید خراب شد.

I bought an Italian (ملیت) round (شکل) table.

من یک میز گرد ایتالیایی خریدم.

فعل (Verb) فعل،کلمه یا گروهی از کلمات است که بیانگر عمل یا وضعیت جمله می باشد.در جدول زیر نمونه هایی از افعال را مشاهده می نمایید:

parts-of-speech-verbs

جدول نمونه فعل ها
صفت  معنی
go رفتن
have داشتن،خوردن
sleep خوابیدن
think فکر کردن
be بودن
drive رانندگی کردن
complete کامل کردن

We had (فعل) a delicious lunch.

ما یک ناهاز خوشمزه خوردیم.

I think (فعل) that he is right.

من فکر می کنم او راست میگه.

He drove (فعل) for hours.

او برای ساعت ها رانندگی کرد.

قید (Adverb) قید کلمه، عبارت یا نیم جمله ایست که برای تعریف و توصیف فعل، صفت یا قید دیگر بکار می رود. به عبارتی ،قید، حالت و چگونگی انجام یک فعل، حالت و چگونگی وضعیت یک صفت یا قید دیگر را بیان می دارد. می توان قیدها را بنا به کاربردشان به چند دسته تقسیم نمود:

1-قیدهای درجه و مقدار (Adverbs of degree)

2-قیدهای حالت (Adverbs of manner)

3-قیدهای مکان (Adverbs of place)

4-قیدهای زمان (Adverbs of time)

5-قیدهای تکرار (Adverbs of frequency)

6-قیدهای استمرار (Adverbs of duration)

7-قیدهای احتمال (Adverbs of probability)

8-قیدهای مقایسه ای (Comparative adverbs)

9-قیدهای عالی (Superlative adverbs)

parts-of-speech-adverbs

جدول نمونه قیدها
قید  معنی
very خیلی [قید درجه و مقدار]
happily با خوشحالی [قید حالت]
outside بیرون [قید مکان]
later بعدا [قید زمان]
usually معمولا[قید تکرار]
forever برای همیشه [قید استمرار]
certainly قطعا [قید احتمال]
less کمتر [قید مقایسه ای]
most بیشترین [قید عالی]

He is certainly (قید احتمال) very (قید درجه و مقدار) concerned with you.

او قطعا برای تو خیلی نگران است.

The children ran happily (قید حالت) to their father.

بچه ها با خوشحالی به سمت پدرشان دویدند.

I will do it later (قید زمان) .

من بعدا اون رو انجام میدم.

usually (قید تکرار) brush my teeth after a meal.

من معمولا بعد از غذا دندون هام رو مسواک می زنم.

It was the most (قید عالی) significant experience.

اون مهم ترین تجربه بود.

حرف اضافه (Preposition) حرف اضافه کلمه ایست که در واقع به قبل یک اسم یا ضمیر اضافه گردیده و در صورت لزوم آن اسم یا ضمیر را به کلمه دیگر در جمله وصل مینماید. معمولا حروف اضافه برای نشان دادن جهت، مکان، زمان، مالکیت و غیره بکار می رود. در جدول زیر مهم ترین حروف اضافه معرفی شده است:

parts-of-speech-prepositions

جدول نمونه حروف اضافه
حروف اضافه  معنی
on روی
in در،داخل
at در
by با،بوسیله
to به
for برای
under زیر

I sat on the floor.

من روی زمین نشستم.

We will meet at four o’clock.

ما سر ساعت چهار ملاقات داریم.

He went to school.

او به مدرسه رفت.

This letter is for you.

این نامه برای شماست.

حرف ربط (Conjunction) حرف ربط کلمه ایست که بخش های یک جمله کامل را به هم وصل می نماید. در جدول زیر مهم ترین حروف ربط معرفی شده است:

parts-of-speech-conjunctiond

جدول نمونه حروف ربط
حروف ربط  معنی
and و
but اما
or یا
because چون
so بنابراین
well خوب

I want to come,but I can’t.

من میخوام بیام،ولی نمی تونم.

She is smart and (she is) beautiful.

او زرنگ و زیباست.

Would you like a cat or (Would you like) a dog?

گربه دوست داری یا سگ؟

He didn’t pass the test because he didn’t study well.

او آزمون قبول نشد،چون خوب مطالعه نکرد.

We were hungry,so we ordered pizza.

ما گرسنه بودیم،بنابراین پیتزا سفارش دادیم.

حرف ندا (Interjection) حرف ندا یک آوا،کلمه یا عبارت است که جهت بیان احساسات گوینده بکار می رود، این احساسات می تواند دربرگیرنده حس تعجب،شادی،عصبانیت،درد و غیره باشد.در جدول زیر نمونه هایی از این حروف نشان داده شده است:

parts-of-speech-interjections

جدول نمونه حروف ندا
حروف ندا  معنی
Oh My God! وای! خدای من!
Hey! هِی! [صدا کردن]
Wow! {وَو} وای! [شادی و شگفتی]
Ouch! {اَوچ} آی! [احساس درد]
Ow! {اَو} آی! [احساس درد]
Look out! مواظب باش! [خطر و تهدید]

Wow, that’s amazing!

وای،اون محشره!

Oh dear, What happened!

اوه عزیرم، چی شده!

Oh my God, It’s good to have you back!

وای خدای من،خوبه که برگشتی پیش ما!

look out, they are coming!

مواظب باش، بپا، اون ها دارن میان!

Ow, my leg aches!

آی، پام درد می کنه!

همچنین این صفحه را ببینید

آشنایی با verbal

آشنایی با Verbal در انگلیسی

لینک فهرست عناوین نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی Verbal چیست؟ 1-Gerund (اسم مصدر) ⊕Gerund ...

10 نظر

 1. Avatar photo

  دوباره گـــــــــل کاشتی????ممنون

 2. Avatar photo

  لظفا در مورد اینکه حروف اضافه in on atبرای چه چیز هایی یا چه جاهایی استفاده میشوند هم و اینکه فعل ها بعد از اضافه شدن با ing به چه شکل نوشته میشوند بعضی از اونها e حذف میشه و بعضی دوتا حرف دوبار پشت سر هم تکرار میشن هم کامل توضیح بدید خیلی خیلی ممنونم ازتون

 3. Avatar photo

  it’s fantastic,i appreciate it. i can say that you’re amazing

 4. Avatar photo

  واقعا به خوبی از ظرفیت زبان فارسی برای توضیح انگلیسی استفاده کردی. همیشه مجبور بودم انگلیسی رو به انگلیسی بخونم. یه جاهایی وقعا توضیح فارسی لازم داشتم. اینجا رو bookmark کردم تا همیشه ازش استفاده کنم.
  خیلی ممنونم

 5. Avatar photo

  انشاءالله خداوند بهتون خیر بده. نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم

  • Avatar photo

   درود بر شما..
   خواهش میکنم.خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه تون قرار گرفته…من هم براتون آرزوی بهترین ها رو دارم..

 6. Avatar photo

  نتونستم نظر نزارم کارتون عالیه واقعا ممنونم در مورد اعداد همه چیز رو مطالعه کردم بهتر از این نمیشود توضیح داد برای همه مطالب ازش استفاده میکنم ممنونم

 7. Avatar photo

  سلام عالی و بی نظیر …کامل و جامع البته میشه جزئیات رو بیشتر هم آورد. ولی چون در درس های بعدی گفتید عالیه
  ممنون از شما

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *