صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » افعال با قاعده و بیقاعده در انگلیسی

افعال با قاعده و بیقاعده در انگلیسی


فهرست عناوین مطالب

item6افعال باقاعده (Regular verbs)

افعالی هستند که در حالت گذشته (ستوم دوم-Past) و حالت اسم مفعول (ستون سوم-P.P) همواره یک “ed” به انتهای آنها اضافه می شود.چون این دسته از افعال از این قاعده تبعیت می کنند،اصطلاحا “افعال باقاعده” نامیده می شوند.در جدول زیر نمونه هایی از افعال باقاعده نشان داده شده است:

جدول افعال باقاعده (Regular verbs)
شکل پایه ای فعل (Base form) (Past) گذشته اسم مفعول (P.P)
open opened opened
بازكردن،باز شدن
listen listened listened
گوش دادن،گوش كردن
look looked looked
نگاه كردن
join joined joined
پيوستن،متصل كردن
point pointed pointed
اشاره كردن
need needed needed
نياز داشتن
study studied studied
مطالعه/تحصیل کردن،درس خواندن

در ادامه چند مثال ازکاربرد افعال باقاعده در زمان های حال ساده، گذشته ساده و حامل کامل ساده آورده شده است. دقت شود که در زمان حال ساده، s سوم شخصی به شکل پایه ای فعل (base form verb) یعنی “open” اضافه گردیده است، چون Sofia به عنوان فاعل سوم شخص مفرد در نظر گرفته می شود:

Sofia opens the window every night.(Simple Present)

سوفيا هر شب پنجره را باز مي كند.(حال ساده)

Sofia opened the window last night.(Simple Past)

سوفيا دیشب پنجره را باز كرد.(گذشته ساده)

Sofia has opened the window for 2 hours.(Present Perfect Simple)

سوفيا برای دو ساعت پنجره را باز كرده.(حال کامل ساده)

 item6افعال بیقاعده (Irregular verbs)

افعالی هستند که حالت گذشته (ستوم دوم-Past) و حالت اسم مفعول (ستون سوم-P.P) آنها از قاعده ای که در مورد افعال باقاعده گفته شد،تبعیت نمی کنند. یعنی وقتی این دسته از افعال به عنوان فعل گذشته و اسم مفعول بکار می روند به انتهای آنها “ed” اضافه نمی شود،بلکه مطابق با جدول زیر، ساختار این افعال نسبت به حالت پایه ای آنها ، یا به طور کلی عوض می شود و یا تغییر نکرده و ثابت می ماند،به همین خاطر به آنها “افعال بیقاعده” گفته می شود.به عنوام مثال ستون دوم و سوم فعل “arise” متفاوت بوده،ولی در عوض،در مورد فعل “bet” ثابت می باشد. البته حالات دیگری هم وجود دارد. مثلا بعضی افعال فقط ستون دوم یا سوم آنها نسبت به حالت پایه ای (ستون اول) تغییر می کند، مانند افعال “beat” و “come” و یا در مورد افعالی مانند “buy” ستون دوم و سوم آنها یکسان می باشد:

 جدول افعال بیقاعده (Irregular verbs)
شکل پایه ای فعل (Base form) گذشته (Past) اسم مفعول (P.P)
arise
arose
arisen
برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، قیام و طغیان کردن
abide abode

abided

abode

abided

ایستادگی کردن، پایدار ماندن
awake awoke awoken
بیدار کردن، بیدار شدن (از خواب)
* be
was,were
been
بودن، وجود داشتن
bear
bear
bore
born
تحمل کردن،تاب آوردن،زائیدن،به دنیا آوردن
beat
beat
beaten
زدن، شکست دادن
become
became
become
شدن، درخور بودن
begin
began
begun
آغاز کردن، آغاز شدن
bend
bent
bent
خم کردن، خم شدن
bet bet bet
شرط بستن
bid bid bid
پیشنهاد دادن
bite bit bitten
گاز گرفتن
blow blew blown
دمیدن، وزیدن
break broke broken
شکستن، قطع کردن، نقض کردن
bring brought brought
آوردن،موجب شدن
broadcast broadcast broadcast
منتشر کردن، اشاعه دادن
 build built built
 ساختن، بنا کردن
burn burned
burnt
burned
burnt
سوختن، سوزاندن
buy bought bought
خریدن
catch caught caught
گرفتن، بدست آوردن
choose chose chosen
انتخاب کردن، گزیدن
come came come
آمدن، رسیدن
cost cost cost
ارزیدن، ارزش داشتن
cut cut cut
بریدن، زدن، چیدن
deal dealt dealt
معامله کردن، رفتار کردن
dig dug dug
کندن، حفر کردن، کاوش کردن
* do,does did done
انجام دادن، (عمل) کردن
 draw drew  drew
کشیدن، ترسیم کردن
 dream dreamed
dreamt
dreamed
dreamt
خواب دیدن، رویا دیدن
 drink drank drunk
 آشامیدن
 drive  drove driven
 راندن، بردن
 eat  ate eaten
خوردن،صرف کردن
 fall  fell  fallen
 افتادن، پایین آمدن
 feel felt felt
 احساس کردن، لمس کردن
 fight fought fought
جنگ کردن، نزاع کردن
 find found found
پیدا کردن
 fly flew flown
پرواز کردن
 forget forgot forgotten
فراموش کردن
 forgive  forgave forgiven
 بخشیدن، عفو کردن
 freeze froze frozen
 منجمد شدن، یخ بستن
 get got gotten
 گرفتن، بدست آوردن
 give gave given
 بخشیدن، دادن (به)
go  went gone
رفتن، رهسپار شدن
 grow grew grown
 رشد کردن، بزرگ شدن، روئیدن
 hang  hung hung
 آویختن، آویزان کردن، به دار آویختن
* have,has  had had
داشتن،خوردن
hear heard heard
شنیدن
 hide hid hidden
پنهان کردن، پنهان شدن
hit hit hit
زدن، خوردن به
 hold held held
 نگهداشتن، گرفتن
 hurt hurt hurt
 آزردن، آسیب زدن (به)
 keep kept kept
نگاه داشتن، محافظت کردن
 know knew known
دانستن
 lay laid laid
گذاشتن، نهادن، نصب کردن
 lead led led
 رهبری کردن، بردن، هدایت کردن
  learn learned
learnt
learned
learnt
آموختن، یاد گرفتن
leave left left
 ترک کردن، واگذكردن
 lend lent lent
وام دادن، قرض دادن
 let let let
 گذاشتن، اجازه دادن
lie lay lain
 دراز کشیدن
 lose lost lost
گم کردن، از دست دادن
 make made made
درست کردن، ساختن،مجبور کردن
 mean meant meant
معنی دادن
 meet met met
ملاقات کردن، مواجه شدن (با)
 pay paid paid
 پرداختن، پول (چیزی را) دادن
put put put
 گذاشتن،قرار دادن
  read /ri:d/ read /red/ read /red/
خواندن
 ride rode ridden
 سوار شدن، سواری کردن
 ring rang rung
 زنگ زدن،زنگ خوردن
 rise rose risen
برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن
 run ran run
دویدن، روان شدن، گریختن
 say said said
گفتن
see saw seen
دیدن
 sell sold sold
  فروختن، به فروش رفتن
 send  sent sent
 فرستادن
shoot shot shot
تیر یا گلوله زدن (به)، تیراندازی کردن
show showed showed
shown
 نشان دادن
 shut shut shut
بستن، بسته شدن
 sing sang sung
 (آواز) خواندن
sink sank  sunk
 غرق شدن
 sit  sat sat
 نشستن، نشاندن
 sleep slept slept
 خوابیدن
 speak spoke spoken
صحبت کردن، حرف زدن
 spend spent spent
خرج کردن
 stand stood stood
 ایستادن، تحمل کردن
 swim  swam swum
 شنا کردن
 take took taken
گرفتن، بردن، خوردن، برداشتن
 teach taught taught
 آموختن، یاد دادن
 tear tore torn
 پاره کردن، پاره شدن
 tell  told told
گفتن
 think thought thought
 فکر کردن، گمان کردن
throw threw thrown
پرت کردن، انداختن
 understand understood understood
فهمیدن
 wake woke woken
 بیدار کردن، بیدار شدن
 wear wore worn
پوشیدن، بر تن داشتن
 win won won
 پیروز شدن، بردن،برنده شدن
 write wrote written
نوشتن

در ادامه چند مثال ازکاربرد افعال بیقاعده در زمان های حال ساده،گذشته ساده و حامل کامل آورده شده است:

Sofia wins the game every year.(Simple Present)

سوفيا بازی را هر سال می برد/برنده می شود.(حال ساده)

Sofia won the game last year.(Simple Past)

سوفيا بازی را پارسال برد/برنده شد.(گذشته ساده)

Sofia has won the game.(Present Perfect Simple)

سوفيا بازی را برنده شده است.(حال کامل ساده)

جهت تهیه کتاب “آموزش افعال در انگلیسی” لطفا اینجا را کلیک نمایید

همچنین این صفحه را ببینید

آشنایی با verbal

آشنایی با Verbal در انگلیسی

لینک فهرست عناوین نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی Verbal چیست؟ 1-Gerund (اسم مصدر) ⊕Gerund ...

32 نظر

 1. Avatar photo

  یعنی روی آموزش شما آموزش نیومده آموزشاتون ساده مفهومی عمیق و بهترین ویژگی مثال به زبان فارسی یعنی سایتتونو جمع کنین مشمول الزمه یه ملتین به جان خودم فقط واهشن تو همین سبک مطالبو افزایش بدین مطمعا باشید کسی گوهر شناس باشه ادرس سایتتون زیر سنگم شده پیدا میکنه ولی وجدانن مثل بعضی سایتا بعد یه مدت محبوبیت سایتو جلفش نکنین دمتون گرم خیلی عالیه خیلی احسنت زحمت میکشین خیلی دمتون گرم امیدوارم موفق باشین در ضمن آموزش دادنم خودش هنره واقعا شما هنرمندین خسته نباشین .ارادتمند

  • Avatar photo

   درود مصطفی عزیز
   سپاس از نظرات گرم و انرژی بخش شما که حقیقتا انگیزه و روحیه من رو در ایجاد و توسعه مطالب آموزشی وبسایت دو صد چندان میکنه…قطعا همانطور که گفتید خواهد بود و بنده با همین سبک و سیاق کارم رو ادامه میدم و روز به روز به امید خدا در جهت کامل تر شدن این وبسایت قدم برمیدارم..
   باز هم از همراهی و توجه شما کمال تشکر رو دارم
   با آرزوی سلامتی و موفقیت

 2. Avatar photo

  بسیار عالی بود . خسته نباشین .

 3. Avatar photo

  عالی ترین وبسایتی بود کع توش رفتمو تمام مطالبو کامل و دقیق خوندم اصلا تکراری توش نبود و واقعا به دردم خورد فکر کنم فردا اموزشگاه رو بترکونم کپی گرفتم ازشون که به دوستانم هم بدم این مطالبو وحتما ادرس سایتو براشو ایمیل میکنم .تشـــــــــــــــڪر✌✌?
  خدانگهــــــدار✋?✋

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   واقعا خوشحال و خرسندم که مطالب وبسایت مورد توجهتون قرار گرفته…براتون آرزوی سلامتی و موفقیت های روز افزون دارم…

 4. Avatar photo

  فقط یه سوال دیگع هم پیش اومد.چطورمیتونم توی این سایت ثبت نام کنــــــم؟

  • Avatar photo

   خواهش میکنم..منظورتون از ثبت نام چیه؟؟؟ فعلا فقط یک خبرنامه ایمیلی در وبسایت وجود داره که قرار هست به صورت دوره ای آموزش و اخبار راسال کنه……می تونید در صفحه اصلی سایت، با وارد کردن ایمیلتون مشترک خبرنامه بشید…
   با آروزی موفقیت

 5. Avatar photo

  واقعان ممنون خیلی خوب و عالیه?

 6. Avatar photo
  عبدالجلیل « حکیمی»

  سلام خدمت شما محترمان که درعرصه آموزش وپرورش مصروف خدمت به تمام مردمان این کره خالی هستید ازهمه شما تشکر وابراز امتنان میکنم الله ج شما را توفیق بیشتر بدهد

  • Avatar photo

   درود بر شما دوست گرامی
   باعث افتخار و مباهات من خواهد بود که بتونم قدمی هر چند کوچک در راه توسعه و پیشرفت آموزش زبان انگلیسی در کشورم بردارم و این موضوع احساس خوبی در من ایجاد میکنه..امیدوارم بتونم همچنان در این راه به فعالیت های خودم ادامه بدم و سهم کوچکی در آموزش زبان انگلیسی داشته باشم…
   از لطف و عنایت جنابعالی هم نهایت سپاس رو دارم

 7. Avatar photo

  ممنون , آموزش خیلی خوبی برای مامبتی ها بود.

 8. Avatar photo

  سلام تشکر میکنم ار آموزش جامع لطفابازم آموزش انگلیسی اگرامکان هست بذارید واقعا برای شروع خیلی خوب تفهیم میشه

 9. Avatar photo

  سلام بسیار بسیار عالی??

 10. Avatar photo

  خیلی عالی دست تان درد نکنه

 11. Avatar photo

  سایتتون عالیه من هرچی که میخوام میام سراغ سایتتون فقط یه چیزی سعی کنید انقدر وابسته ب زبان فارسی نباشیم هرچیزی رو به صورت ساده تر به انگلیسی یاد بدید فکر کنم بهتر باشه

  • Avatar photo

   درود بر شما دوست گرامی..
   خوشحالم که نوشته های سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته…
   بله درست میفرمایید، بهتر اینه که پایه و اساس آموزش بر مبنای انگلیسی باشه، اما چون مخاطبان از هر سطح معلومات زبان وارد سایت میشن، من سعی کردم به نوعی نوشته ها و آموزش ها به زبانی ساده و سلیس ، حتی الامکان با معانی و تلفظ های فارسی بیان بشوند که افرادی که از سطح پایین یا حتی صفر شروع به خوندن زبان میکنند، براشون انگیزه لازم ایجاد بشه..به هر حال نظر شما محترمه..سعی میکنم از این به بعد بیشتر روی این موضوع کار کنم..
   براتون آرزوی تندرستی و بهروزی دارم..

 12. Avatar photo

  سلام قسمت سوم فعل born چطور است؟ایا جز افعال بیقاعده است؟

  • Avatar photo

   درود هما عزیز
   بله این فعل جز افعال بیقاعده می باشد..فراموش کردم اون رو تو جدول قرار بدم..الان اگر جدول افعال بیقاعده رو ملاحظه کنید هر سه شکل اون وجود داره..این فعل از جمله افعال مهم در انگلیسی هست. جا داشت که تو این جدول قید بشه.
   من هم براتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم..

 13. Avatar photo

  گاهی اوقات برای لطفی که از جانب کسی به شما میشه دوست دارید تا آخر عمر با تمام وجود دست به سینه در خدمتش باشی،من همین حال رو بخاطر ایجاد چنین سایت پرمحتوا و وزینی که کمک فوق العاده به زبان آموزان میکنه نسبت به شما دارم،توی این دوره زمونه که کمتر کسی کاری رو بدون انتظار برای دیگری انجام نمیده کار شما یک عمل بزرگ و جاودانه ست،با همه وجودم از شما سپاسگزارم.

  • Avatar photo

   درود علیرضا عزیز
   عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…خوشحال و خرسندم از اینکه نوشته ها و آموزش های سایت مورد پسند شما شده…
   من هم براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم..

 14. Avatar photo

  فوق العاده است مطالبتون ???? خواهش می کنم روی اسکیل های دیگه هم به جز گرامر مطلب بزارید به خصوص اگه مطلبی برای امادگی تافل دارید

 15. Avatar photo

  تشکر از نظرات تان میخواستم در مورد افعال بی قایده معلومات دقیق و واضح تر برایم بفدستید تشکر

  • Avatar photo

   درود بر شما..
   افعال بيقاعده تعدادشان در انگليسي نسبتا زياد است و طبق تعريف همانند افعال با قاعده در حالت گذشته ساده و اسم مفعول (ستون سوم) به انتهاي آنها ed اضافه نمي شود…شما كافيست كه جدول مهم ترين افعال بيقاعده رو مطالعه كنيد و با كاربردشون آشنا بشيد….يك فعل بيقاعده همانند يك فعل باقاعده ميتون به عنوان فعل لازم يا متعدي در جمله مورد استفاده قرار بگيره..فقط شكل ظاهري ساختارش در حالت گذشته و اسم مفعول فرق ميكنه اما از لحاظ دستوري و گرامر هيچ فرقي با افعال باقاعده نداره..
   اميدوارم متوجه شده باشيد..باز هم اگر توضيحات نياز بود بفرماييد
   با آرزوي موفقيت..

 16. Avatar photo

  واقعا عالییه

 17. Avatar photo

  سایت شما عالیه مرسی،،، فقط از کجا باید بفهمیم که مثلا تو این جملع
  I eat/ate bowl of ice cream for breakfast .l feel sick
  کدوم فعل بیاد ؟

  • Avatar photo

   درود بر شما…
   چون جمله دوم بيان ميكنه كه الان مريض است ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در گذشته عملي انجام شده كه الان منجر به بيماري شده..بنابراين بايد شكل گذشته فعل eat‌ يعني ate بكار برود…
   يعني من قبلا تو صبحانه بستني خوردم و الان مريضم…
   توصيه ميكنم شما روي مباحث زمان ها در انگليسي و افعال در انگليسي بيشتر كار كنيد..البته داخل سايت دو كتاب با همين عنوان وجود داره كه بصورت جامع و كامل روي اين دو مبحث كار كرده كه ميتونيد اونها رو از لينك زير تهيه كنيد…
   http://englishnice.com/category/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/

   باز هم اگر موردي بود در خدمت شما هستم..
   با سپاس و آرزوي بهترين ها.

 18. Avatar photo

  راستی اسم سایتتون چیه???؟؟؟

 19. Avatar photo

  هزاران سپاس
  خدا خیرتون بده سالهای سال

 20. Avatar photo

  عاااااااالی ممنون
  اینکه معنی افعال رو هم نوشتین خیلی عالیه

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *