صفحه خانگی » آموزش اعداد در انگلیسی » اعداد اصلی یا شمارشی در انگلیسی

اعداد اصلی یا شمارشی در انگلیسی

اعداد اصلی یا شمارشی (Cardinal): اعداد اصلی یا شمارشی در انگلیسی، همان اعداد معمولی هستند که برای شمارش کردن به کار می روند و به همین دلیل،گاها به آنها “counting numbers” یعنی “اعداد شمارنده” هم گفته می شوند، چون بیانگر تعداد و کمیت چیزها می باشند و در جواب سوال “?How many” یا همان “چند تا؟” بکار می روند. در جدول زیر با این گروه از اعداد آشنا می شوید:

اعداد اصلی یا شمارشی-Cardinal
نوشتاری گفتاری معنی
0 zero,nought
صفر،هیچ
1 one
یک
2 two
دو
3 three
سه
4 four
چهار
5 five
پنج
6 six
شش
7 seven
هفت
8 eight
هشت
9 nine
نه
10 ten
ده
11 eleven
یازده
12 twelve
دوازده
13 thirteen
سیزده
14 fourteen
چهارده
15 fifteen
پانزده
16 sixteen
شانزده
17 seventeen
هفده
18 eighteen
هجده
19 nineteen
نوزده
20 twenty
بیست
21 twenty-one
بیست و یک
22 twenty-two
بیست و دو
23 twenty-three
بیست و سه
24 twenty-four
بیست و چهار
25 twenty-five
بیست و پنج
26 twenty-six
بیست و شش
27 twenty-seven
بیست و هفت
28 twenty-eight
بیست و هشت
29 twenty-nine
بیست و نه
30 thirty
سی
40 forty
چهل
50 fifty
پنجاه
60 sixty
شصت
70 seventy
هفتاد
80 eighty
هشتاد
90 ninety
نود
100 hundred
صد
1000 thousand
هزار
1000,000 million
میلیون

در صورت پخش نشدن فایل های صوتی مربوط به جدول اعداد اصلی،می توانید آنها را از اینجا دانلود نمائید.

رمز فایل: www.englishnice.com

در مثال های زیر،کاربرد اعداد شمارشی در جمله نشان داده شده است:

A-How many fingers do you have?

چند تا انگشت داری؟

B-I have ten fingers.

من ده تا انگشت دارم.

A-How many brothers does Jack have?

جک چند تا برادر داره؟

B-He has four (brothers).

چهار تا (برادر) داره.

A-How many students are in your class?

چند تا دانش آموز تو کلاس شما هستند؟

B-Thirty-five,including me.

با من،سی و پنج تا.

A-How old is your sister?

خواهرت چند سالشه؟

B-She is seventeen.

اون هفده سالشه.

A-How many hours do you work every day?

تو هر روز چند ساعت کار می کنی؟

B-From nine to five.Eight hours.

از (ساعت) نه تا پنج.هشت ساعت.

A-How many people are in the group?

چند نفر تو گروه هستند؟

B-About seventy.

حول و حوش هفتاد نفر.

A-How many cookies are left in the plate?

چند تا بیسکویت تو بشقاب باقی مونده؟

B-five or six.

پنج یا شش تا.

A-How many toothpicks are in the box?

چند تا خلال دندون تو جعبه هست؟

B-more  than a hundred.

بیشتر از صد تا.

Grammarتوضیحات بیشتر در مورد نحوه خواندن اعداد اصلی:

•خواندن اعداد 1 تا 99:مطابق با جدول بالا،تا اینجا با نحوه خواندن اعداد اصلی بین 1 تا 99 آشنا شده اید.مثلا عدد “87” را به صورت “eighty-seven” می خوانیم.همانند آنچه که برای عدد “27” آموختیم.یعنی ابتدا ازسمت چپ،عدد اول (دهگان)، “80” را خوانده و سپس عدد بعدی (یکان), “7” را به آن وصل می نمائیم.همانطور که در نمونه های زیر نیز مشاهده می کنید:

• 42 = forty-two

• 53 = fifty-three

• 67 = sixty-seven

• 99 = ninety-nine

•خواندن اعداد 100 تا 999:برای خواندن این دسته از اعداد با دو صفر،کافیست ابتدا رقم سمت چپ (هزارگان) را گفته و سپس عبارت “hundred” را به آن اضافه کنید.همانند نمونه های زیر:

• 100 = a/one hundred (صد/یکصد)

• 200 = two-hundred (دویست)

• 300 = three-hundred (سیصد)

• 700 = seven-hundred (هفتصد)

• 900 = nine-hundred (نهصد)

اما برای خواندن اعداد بین 100 تا 999 به غیر از حالت بالا (غیر دو صفر)،باید ابتدا همانند مورد قبل،اعداد را به صورت دو صفر در نظر گرفته و تلفظ نمائید،در ادامه دو رقم بعدی را به آن وصل کنید.به عنوان نمونه،برای عدد “101” ابتدا آن را به صورت دو صفر،یعنی “100” می خوانیم  (hundred) و در ادامه دو رقم بعدی یعنی “01” که همان “one”  تلفظ می شود را،همراه با حرف اضافه “and” به “hundred” می چسبانیم و به صورت “hundred and one” تلفظ می کنیم.همانند نمونه های زیر:

• 101 = hundred and one (صد و یک)

• 210 = two-hundred and ten (دویست و ده)

• 324 = three-hundred and twenty-four (سیصد و بیست و چهار)

• 405 = four-hundred and five (چهار صدو پنج)

• 658 = six-hundred and fifty-eight (ششصد و پنجاه و هشت)

• 790 = seven-hundred and ninety (هفتصدو نود)

• 833 = eight-hundred and thirty-three (هشتصدو سی و سه)

• 999 = nine-hundred and ninety-nine (نهصد و نود و نه)

•خواندن اعداد 1000 تا 999,999:برای خواندن این دسته از اعداد با سه رقم صفر از سمت راست،کافیست ابتدا سه صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس عبارت thousand را به آن اضافه کنید.همانند نمونه های زیر:

• 1,000 = a/one thousand (هزار/یک هزار)

• 2,000 = two thousand (دو هزار)

• 3,000 = three thousand (سه هزار)

• 10,000 = ten thousand (ده هزار)

• 53,000 = fifty-three thousand (پنجاه و سه هزار)

• 100,000 = one-hundred thousand (صد هزار)

• 530,000 = five-hundred and thirty thousand (پانصدو سی هزار)

• 829,000 = eight-hundred and twenty-nine thousand (هشتصدو بیست و نه هزار)

• 999,000 = nine-hundred and ninety-nine thousand (نهصد و نود و نه هزار)

 اما برای خواندن این گروه از اعداد که برخلاف مورد قبل،هر سه رقم سمت راست آن ها صفر نیست،ابتدا از سمت راست،این سه رقم را جدا کرده،سپس در مرحله بعد،رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را عینا مطابق با مورد قبلی،بیان نموده و نهایتا سه رقم سمت راست را مطابق با قاعده گفته شده در مورد “اعداد 100 تا 999” همراه با حرف اضافه and به آن وصل می نمائیم.همانند نمونه های زیر:

• 1,001 = a/one thousand and one (هزار و یک)

• 2,009 = two thousand and nine (دو هزار و نه)

• 1,200 = a/one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

• 2,015 = two thousand and fifteen (دو هزار و پانزده)

• 2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

• 2,609 = two thousand six-hundred and nine (دو هزار و ششصدو نه)

• 3,750 = three thousand seven-hundred and fifty (سه هزار و هفتصد و پنجاه)

• 10,500 = ten thousand five-hundred (ده هزار و پانصد)

• 53,088 = fifty-three thousand eighty-eight (پنجاه و سه هزار و هشتاد و هشت)

• 100,291 = a/one hundred thousand two-hundred and ninety-one (صدهزار و دویست و نود و یک)

• 530,101 = five-hundred and thirty thousand one-hundred and one (پانصدو سی هزار و صدو یک)

• 829,465 = eight-hundred and twenty-nine thousand four-hundred and sixty-five

(هشتصد و بیست و نه هزار و چهارصدو شست و پنج)

• 999,999 = nine-hundred and ninety-nine thousand nine-hundred and ninety-nine

(نهصد و نود و نه هزار و نهصدو نود و نه)

 •نکته: می توان اعداد 4 رقمی که به دو صفر ختم می شوند مانند 1200 را به دو صورت خواند:

I-روش اول که در بخش معرفی “اعداد 1000 تا 999,999” پیشتر بدان اشاره شد و در اینجا با مثال های بیشتری ملاحظه می نمائید.

• 1,200 = one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

• 2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

• 6,900 = six thousand and nine-hundred (شش هزار و نهصد)

• 8,400 = eight thousand and four-hundred (هشت هزار و چهارصد)

II-روش دوم که عمدتا در انگلیسی آمریکائی (US) بکار رفته و راحت تر نیز تلفظ می شود، بدینصورت است که ابتدا دو صفر را در نظر نگرفته،دو رقم دیگر را به صورت عادی خوانده و سپس کلمه “hundred” را به آن اضافه می نمائیم.مثلا برای عدد “1200” بدون در نظر گرفتن دو تا صفر، دو رقم دیگر،یعنی “12” را خوانده (twelve) و نهایتا “hundred” را به آن می چسبانیم.یعنی 12 تا 100 تا که همان 1200 می شود:

• 1,200 = twelve hundred (هزار و دویست)

• 2,500 = twenty-five hundred (دو هزار و پانصد)

• 6,900 = sixty-nine hundred (شش هزار و نهصد)

• 8,400 = eighty-four hundred (هشت هزار و چهارصد)

•خواندن اعداد 1000,000 به بالا:برای خواندن این دسته از اعداد با شش صفر از سمت راست،کافیست ابتدا این شش صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را  طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس کلمه million را به آن اضافه کنید. همانند نمونه های زیر:

• 1,000,000 = one million (یک میلیون)

• 10,000,000 = ten million (ده میلیون)

• 100,000,000 = one-hundred million (صد میلیون)

برای خواندن اعداد در این بازه که برخلاف مورد بالا هر شش رقم سمت راست آنها صفر نیست،باید ابتدا از سمت راست،سه رقم سه رقم جدا کرده و آنها را بخوانیم.

• 1,500,000 = one million and five-hundred thousand
(یک میلیون و پانصدهزار)

• 10,235,400 = ten million two-hundred and thirty-five thousand and four-hundred
(ده میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصد)

• 100,505,000 = one-hundred million and five-hundred and five thousand
(صد میلیون و پانصدو پنج هزار)

اعداد بزرگتر را هم می توان با توجه به آنچه که تا کنون آموختیم براحتی بخوانیم. اگر دقت کرده باشید، خواندن اعداد از یک رویه خاصی تبعیت می شود.به طور کلی ابتدا از سمت راست،سه رقم سه رقم جدا نموده و با توجه به جایگاه ارقام در عدد،آنها را بیان می نمائیم.

tipتذکر1:بعضی اعداد در انگلیسی آمریکایی (US) و انگلیسی بریتانیایی (UK) به طور متفاوت خوانده می شوند.به عنوان مثال، عدد “هزار میلیون” که در زبان فارسی به آن “میلیارد” گفته می شود،،در انگلیسی آمریکائی، اصطلاحا billion و در انگلیسی بریتانیایی، milliard گفته می شود. همانطور که در پائین مشاهده می نمائید:

us 1,000,000,000 = one milliard (یک میلیارد) (UK)

usa-um 1,000,000,000 = one billion (یک میلیارد) (US)

us 1,000,000,000,000 = one billion (یک تریلیون) (UK)

usa-um 1,000,000,000,000 = one trillion (یک تریلیون) (US)

•تذکر2:هرگز نباید به کلمات million ,thousand ,hundred و …، “s” جمع اضافه شود،همانطور که در مثال پائین مشاهده می نمائید:

⊕10,400 = ten thousand four hundred (درست)

⊕10,400 = ten thousands four hundreds (نادرست)

•تذکر3:در انگليسي بريتانيایی (UK)، از كلمه‌ي and فقط بین hundred و عدد بعدی “در صورت وجود” استفاده مي‌شود و نباید بین thousand یا million و عدد بعدی، آن را را بکار برد. اما به طور کلی، در انگليسي آمريكایی (US)،معمولا از اين كلمه استفاده نمي‌شود. همانطور که در نمونه های زیر مشاهده می کنید:

us 325 = three hundred and twenty-five (UK)

usa-um 325 = three hundred twenty-five (US)

us 719 = seven hundred and nineteen (UK)

usa-um 719 = seven hundred nineteen (US)

us 2,009 = two thousand and nine (UK)

usa-um 2,009 = two thousand nine (US)

us 3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)

usa-um 3,077 = three thousand seventy-seven (US)

us 59,321 = fifty nine thousand three hundred and twenty one (UK)

usa-um 59,321 = fifty nine thousand three hundred twenty one (US)

us 973,120 = nine hundred and seventy three thousand one hundred and twenty (UK)

usa-um 973,120 = nine hundred seventy three thousand one hundred twenty (US)

ارقام را با عدد بنویسیم یا حروف؟؟

اصولا برای نوشتن اعداد، توصیه می شود که ترجیحا (preferred) اعداد یک تا نه و یا بعضا یک تا دوازده بصورت حروف و مابقی اعداد بصورت عدد نوشته شود:

I have two oranges.(preferred)

I have 2 oranges.

من دو تا پرتقال دارم.

I have 24 pens.(preferred)

I have twenty-four pens.

من 24 تا خودکار دارم.

البته یک قانون کلی دیگر نیز در خصوص نوشتن اعداد وجود دارد و می گوید هر روشی که کوتاه تر و ساده تر است، از همان استفاده شود. به عنوان مثال، عدد شش میلیون، شکل حروفی آن کوتاه تر است، ولی عدد دویست و سی و هفت، شکل عددی آن کوتاه تر و آسان تر است:

There are six million cars.(preferred)

There are 6,000,000 cars.

شش میلیون ماشین وجود دارد.

That is 237 colors.(preferred)

That is two-hundred thirty-seven colors.

آن دویست و سی و هفت رنگ است.

نکته: اگر مقدار عددی قرار است اول جمله بیاید، باید حتما بصورت حروف نوشته شود:

Thirty-five soldiers were killed in the war.

سی و پنج سرباز در جنگ کشته شدند.

Two-hundred students went to the picnic.

دویست دانش آموز به پیک نیک رفتند.

•تذکر4:همانطور که ملاحظه کردید، بیشتر مثال های این بخش براساس انگلیسی بریتانیایی آورده شده است.

•تذکر5:معمولا برای سهولت در خواندن،اعداد با علامت کاما “,” سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می شوند.

همچنین این صفحه را ببینید

گفتن شماره تلفن

معمولا شماره های تلفن در انگلیسی به صورت رشته ای ار اعداد،تک تک و جداگانه ...

42 نظر

 1. Avatar photo

  ممنون از وبسایت خوبتون….

 2. Avatar photo

  باسلام خیلی ممنون از سایت خوبتان. واقعا ممنون.خسته نیاشید

 3. Avatar photo

  با سلام و خسته نباشید
  مطالب سایتتون بسیار عالی و مفید هستن
  *** سپاس ***

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   واقعا خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه شما قرار گرفته….
   با سپاس و آرروزی پیروزی و شادکامی برای شما..

 4. Avatar photo

  با سلام
  میشه در مورد کاربرد and یکم بیشتر توضیح بدید مثلا چرا این عدد 100,505,000 = one-hundred million and five-hundred and five thousand بعد از one hundred million از and استفاده شده

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   همونطور که در توضیحات هم عنوان کردم، وجود and بنا به نیاز در خوندن اعداد استفاده میشه و میتونه در همه کلمات لزوما استفاده نشه،به عنوان مثال در انگلیسی آمریکایی زیاد کاربرد نداره و آمریکایی ها علاقه دارند که بصورت خلاصه تر و کوتاه تر اعداد رو بیان کنند….اما بریتانیایی های غالبا از اون استفاده می کنند…اما با اینحال در مورد بعضی اعداد مثل 101، 210، 1,001 و غیره ملاحظه میکنید که عدم حضور and در خوندن کلمه ابهام بوجود میاره که در اینگونه موارد چه در انگلیسی آمریکایی و چه در انگلیسی بریتانیایی معمولا and به کار میره…
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 5. Avatar photo

  مرسي توضيحات عالي بود
  سپاس فراوان

 6. Avatar photo
  سید شهاب الدین میرخانی

  با عرض سلام و خسته نباشید

  نکته ای که در تذکر 3 نوشته شده است طبق درسنامه ی (Oxford Word Skills (Basic صحیح نمی باشد.

  •تذکر3:در انگليسي بريتانيایی (UK)، از كلمه‌ي and فقط بین hundred و عدد بعدی “در صورت وجود” استفاده مي‌شود و نباید بین thousand یا million و عدد بعدی، آن را را بکار برد. اما به طور کلی، در انگليسي آمريكایی (US)،معمولا از اين كلمه استفاده نمي‌شود.

  From Oxford Word Skills (Basic) page 14, exercise 2

  :Write the middle number in words

  :Number 8

  5,055

  5,057

  Answer: five thousand and fifty

  (معمولا قبل از آخرین عدد از کلمه ی and استفاده می شود نه بین hundred و عدد بعد از آن)

 7. Avatar photo
  یاسر زمانداری

  ممنون .. عالی بود

 8. Avatar photo

  سلام ممنونم از متن خوبتون
  در قسمت کاربرد کلمه ی & :

  عدد 3,077 : به اشتباه تایپ شده :
  three thousand and twenty-five
  که باید می نوشتید :
  three thousand and seventy-seven

  • Avatar photo

   درود بر شما دوست گرامی
   بله درست فرمودید، اشتباه تایپی بود و برطرف شد…از لطف و توجه شما کمال تشکر رو دارم…
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 9. Avatar photo

  عالی بود تشکر فراوان

 10. Avatar photo

  مرسی عالی بود

 11. Avatar photo

  چرا تو کفتن عدد ۲۰ در انگلیسی از تونی جای تونتین استفده میشه

  • Avatar photo

   درود میلاد عزیز
   عدد بیست میشه twenty که درسیستم آمریکایی “تواِنی” و در سیستم برتانیایی “تواِنتی” تلفظ میشه..
   با آرزوی موفقیت..

 12. Avatar photo

  عدد53/088را نوشتید :fifty three thousand eighty eight
  در حالی که باید مینوشتید :fifty three thousand and eighty eight

  • Avatar photo

   سلام همچنین اعداد 1200و 2500را یکبار با حرف اضافه and به کار بردید یکبار بدون and،یکم گیج شدم میشه توضیح بدید

   • Avatar photo

    درود آبتین عزیز
    شما درست فرمودین..در مثال های قسمت اول and رو قرار نداده بودم که الان اضافه کردم….اما باید گفت که هر دو حالت درسته ، یعنی چه and رو بیان کنید و چه بیان نکنید..
    با آرزوی موفقیت…

  • Avatar photo

   درود آبتین عزیز
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
   ببینید ملاک بیان درست عدد هست و حرف اضافه and همونطور که تو این نوشته هم عنوان کردم، بیشتر در انگلیسی بریتانیایی بکار میره، هر چند آمریکایی ها هم از اون در مواردی استفاده میکنند، اما به خاطر طولانی شدن خوندن عدد و پیچیدگی های اون، سعی بر اینه که and رو در نظر نگیرند.. قاعده ای که من از اون تبعیت کردم این بود که بین میلیارد ها، میلیون ها، هزارگان معمولا and قرار نمیگیره، اما در خود میلیارد ها، میلیون ها ، هزارگان معمولا and قرار میگیره….هر چند باز هم عنوان میکنم که ملاک درست ادا کردن عدد هست ، بطوری که گوینده متوجه مقصود شما بشه..در کل نباید زیاد در مورد این مقوله سخت بگیرید و هر روشی که کوتاه تر و درست هست رو بیان کنید
   با آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما…

 13. Avatar photo

  سلام بسیار عالی بود .ممنون .pdf اش رو چه جور میتونم تهیه کنم؟

  • Avatar photo

   درود بر شما دوست گرامی
   متاسفانه فایل پی دی اف این نوشتار رو هنوز آماده نکردم..به محض آماده شدن اون رو همراه با فایل صوتی برای دانلود قرار میدم..
   با سپاس و آرزوی موفیت برای شما..

 14. Avatar photo

  عالی بود??کاش همه ی سایت ها مثل شما اینقدر کامل مطلب بزارنی☺موفق باشید

  • Avatar photo

   درود تارا عزیز
   خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه شما قرار گرفته.
   من هم برای شما ارزوی سلامتی و پیروزی دارم..

 15. Avatar photo

  مرسی خیلی خوب بود

 16. Avatar photo

  با سلام ممنون از سایت خوبتون میشه لطفا pdfسایتتون رو هم بزارید باسپاس

  • Avatar photo

   درود علی عزیز
   سعی میکنم در آینده نزدیک فایل پی دی اف نوشته ها رو هم تو سایت قرار بدم..
   با سپاس و آرزوی موفیت و سلامتی برای شما

 17. Avatar photo
  محمدرضاغلامی

  سایتتون عالیه.من تو صنعت کار میکنم و دسترسی به نت ندارم ولی اینجا الان رست برگشتم میبینم عاااااااالیه.مرسی از همه شماها بخاطر زحمات فراوانی که کشیدید.ممنون.خدااجرتون بده.همه چی مرتب و دسته بندی شده است.دقیقا همون چیزیایی که میخواستیم.ولی نمیدونم چطور مطالبش رو سیو کنم چون کپی نمیشه.بازم ازهمه تون قدردانی میکنم

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی..
   باعث افتخاره که مطالب سایت مورد توجه و پسند شما واقع شده..متاسفانه مطالب سایت به دلیل کپی برداری های غیر مجاز بعضی افراد و استفاده از اونها در سایت های دیگه بدون ذکر منبع و نویسنده، محافظت شده هست و امکان کپی برداری وجود نداره.به هر حال بابت این موضوع از شما عذرخواهی میکنیم…و اگر کمک یا راهنمایی نیاز هست، در خدمت شما هستیم.
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما…

 18. Avatar photo

  عدد شش را معلم مدرسه س ک س تلفظ می کرد ولی شما نوشتید سیکس آخر کدام درست است

 19. Avatar photo

  ببخشید میشه گفتن آدرس هم توضیح بدید
  ما اول از خیابان و بعد کوچه و بعد پلاک شروع میکنیم
  ولی در کشور های دیگه اول از پلاک و بعد خیابان استفاده میشه
  ممنون میشم اگه جواب بدید

  • Avatar photo

   درود بر شما..
   بله سعی میکنم حتما در مورد نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی یک پست ایجاد کنم و در سایت قرار بدم..
   با سپاس و آرزوی پیروزی و شادکامی

 20. Avatar photo

  واقعااا عالییییی بودددد . ممنون از زحمات شما

 21. Avatar photo

  سپاس عااااالی
  فقط یه سوال
  بریتانیایی ها بعد از thousand از کلمه andاستفاده میکنند یاخیر

 22. Avatar photo

  سلام
  عالی بود
  ممنون بابت زحمات شما
  موفق باشید

 23. Avatar photo

  ممنون که هستید

 24. Avatar photo

  اصلا سایت رو دست این سایت ساخته نشده.
  خدا قوت همه عوامل سایت.?

 25. Avatar photo

  خیلی عالی دمتون گرم

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *